Методи аналізу природномовних текстів

Спеціальність: Інформаційні системи та технології
Код дисципліни: 8.126.00.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Н.Е. Кунанець
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Вивчення методологій управління знаннями в соціокомунікаційних проектах та проведення досліджень на платформі електронної науки
Завдання: • володіння методологією аналізу соціокомунікаційних середовищ, • здатність проводити дослідження на платформі електронної науки, • володіння технологією управління знаннями в соціокомунікаційних проектах. Аспіранти отримають необхідні знання з аналізу, організації та технологій управління знаннями в соціокомунікаційних процесах.
Результати навчання: 1) Здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. 2) Здатність застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; 3) Здатність досліджувати і моделювати явища та процеси в складних динамічних інформаційних системах;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Супутні і наступні навчальні дисципліни Корпусні лінгвістичні технології Методи когнітивної лінгвістики у прикладних дослідженнях Теорія і методологія комунікативної лінгвістики
Короткий зміст навчальної програми: Знання отримані в процесі вивчення даної дисципліни базуються на сучасних методах та інструментах дослідження корпусів текстів, нових технологій та методик, орієнтованих на опрацювання природномовної інформації під час здійснення теоретичних й емпіричних досліджень, сприяє отриманню навиків використання інструментів дослідження мови за допомогою статистичних методів; вивчення законів, за якими функціонує мова.
Опис: Автоматизація складання та лінгвістичного опрацювання машинних словників Комп’ютерні лексикографічні системи граматичного типу Автоматичний морфологічний аналіз різномовних текстів Автоматичний синтаксичний аналіз тексту Автоматизація процесу побудови логіко-лінгвістичної моделі простого речення Автоматичний логіко-семантичний аналіз тексту
Методи та критерії оцінювання: 1. Перевірка знань та виконаних робіт на лабораторних заняттях 2. Перевірка індивідуальних розрахунково-графічних робіт за графіком та згідно робочої програми 3. Проведення письмово екзамену згідно розкладу та перевірка робіт 4. Проведення усної компоненти екзамену з додатковим опитуванням
Критерії оцінювання результатів навчання: 1. Перевірка знань та виконаних робіт на лабораторних заняттях 2. Перевірка індивідуальних розрахунково-графічних робіт за графіком та згідно робочої програми 3. Проведення письмово екзамену згідно розкладу та перевірка робіт 4. Проведення усної компоненти екзамену з додатковим опитуванням
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Дарчук Н. П. Комп’ютерна лінгвістика / Дарчук Н. П. – К. : Вид.-поліграф. центр “Київ. ун-т”, 2008. – 351 с. 2. Різник С. М. Об’єктна сполучуваність іменних девербативів у сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук / С. М. Різник. – К. : Вид.-поліграф. центр “Київ. ун-т”, 2009. – 17 с. 3. Корпусна лінгвістика / В.А. Широков, О.В. Бугаков, Т.О. Грязнухіна та ін. – К.: Довіра, 2005. – 471 с. 4. Остапова И. В., Широков В. А. Виртуальная лексикографическая лаборатория для толковых словарей [електронний ресурс] / Остапова И. В. и др. – Режим доступу: http://www.dialog-21.ru/digests/dialog2010/materials/pdf/55.pdf. 5. Широков В. А. Комп’ютерна лексикографія / В. А. Широков. – К.: Наукова думка, 2011. – 351 с. 6. Чрділелі Т.В. Інформаційні технології у мовознавчих студіях / Чрділелі Т.В., Кожемяченко Н.В., Ю.Г. Хохлов.. - 2010 - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/newtech/2010_1/articles/2-8.pdf 9. 7. Черницький В.Б. Комп'ютерна лексикографія: навч. посібник / Черницький В.Б. - Миколаїв: НУК, 2004.- 81с. 8. Грязнухіна Т.О. Система багатомовного машинного перекладу / Грязнухіна Т.О. // Мовознавство. – 2001. – № 5. 9. Клименко Н.Ф. Нові підходи до укладання комп’ютерних словників / Клименко Н.Ф. // Мовознавство. – 1996. – № 4-5. 10. Ковтуненко Л.С. Комп’ютерні аспекти лексикографічних систем / Ковтуненко Л.С. // Мовознавство. – 1996. – № 4-5. 11. Warmkessel, Marjorie M. The Language of Information Technology: Accessibility in the Information Society [Електронний ресурс] / Warmkessel, Marjorie M. // Paper presented at the Annual Meeting of the Speech Communication Association (80th, New Orleans, LA, November 21, 1994. - 10 p. – Режим доступу: http://www.eric.ed.gov/contentdelivery/servlet/ERICServlet?accno=ED380055
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).