Імітаційні методи інженерного аналізу функціонування та виготовлення виробів машинобудування

Спеціальність: Прикладна механіка
Код дисципліни: 8.131.00.O.7
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Технологія машинобудування
Лектор: Ступницький Вадим Володимирович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни “Імітаційні методи інженерного аналізу функціонування та виготовлення виробів машинобудування” аспірант повинен навчиться застосовувати сучасні методи комп'ютерного моделювання, що забезпечують: - побудову адекватної комп'ютерної моделі системи або досліджуваного процесу функціонування та виготовлення виробів машинобудування; - планування та аналіз комп'ютерного експерименту; - обґрунтований вибір методу імітаційного моделювання; - інтерпретувати і аналізувати результати комп'ютерного моделювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інформаційні технології підготовки виробництва машинобудівного підприємства Бази даних у технології машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Мета викладання дисципліни “Імітаційні методи інженерного аналізу функціонування та виготовлення виробів машинобудування” полягає у наданні аспірантам знань та практичних навичок у формалізації та дослідженні процесів формоутворення виробів та їх потенційної експлуатації
Рекомендована література: 1. Імітаційне моделювання систем та процесів: Електронне навчальне видання. Конспект лекцій / В. Б. Неруш, В. В. Курдеча. – К.: НН ІТС НТУУ «КПІ», 2016. – 115 с. 2. Електронний портал http://simulation.in.ua 3. Стеценко, І.В. Моделювання систем: навч. посіб. / І.В. Стеценко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 399 с
Методи і критерії оцінювання: Форма звітності - екзамен (100 балів) Потоковий контроль - 30 балів Письмова компонента - 50 балів Усна компонента - 20 балів