Технологічні методи підвищення надійності виробів машинобудування

Спеціальність: Прикладна механіка
Код дисципліни: 8.131.00.M.26
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Технологія машинобудування
Лектор: Ступницький Вадим Володимирович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни “Технологічні методи підвищення надійності виробів машинобудування” аспірант повинен навчиться застосовувати сучасні методи технологічного проектування, що забезпечують: науковий аналіз та методи дослідження явищ й процесів, пов'язаних із проблемами технології машинобудування, тертя й зношування; основні положення про трибологічне матеріалознавство й триботехнологію; класифікацію конструкційних матеріалів; основні механо-фізико-хімічні властивості, які визначають зносостійкість конструкційних матеріалів; методику й принцип роботи устаткування для нанесення зносостійких покрить; методики розрахунків параметрів, що оцінюють зносостійкість, інтенсивність зношування, швидкість зношування, тощо.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження в технології машинобудування Імітаційні методи інженерного аналізу функціонування та виготовлення виробів машинобудування
Короткий зміст навчальної програми: Предметом навчальної дисципліни «Технологічні методи підвищення надійності виробів машинобудування» є вивчення наукових основ та практичних аспектів реалізації функціонально-орієнтованих технологій машинобудування, що забезпечують зносостійкість, втомну міцність, корозійну стійкість тощо найбільш навантажених поверхонь виробу і отримується як результат формування в процесі формоутворення мікротопології поверхневого шару, залишкових напружень та деформацій
Рекомендована література: 1. Берник П.С., Афтаназів І.С., Сивак І.О. Технологічні методи забезпечення надійності деталей машин. - К.: КИТ, 2004. – 148 с. 2. Зенкін М.А., Піпа Б.Ф. Методи підвищення надійності та довговічності деталей та вузлів машин легкої промисловості: Підручник. – К.: КНУТД, 2003. – 264 с. 3. Афтаназів І.С., Гавриш А.П., Киричок П.О., Мельничук П.П., Попов Є.С., Третько В.В. Підвищення надійності деталей машин поверхневим пластичним деформуванням: Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.090202 “Технологія машинобудування”, 7.090203 “Металорізальні верстати та системи”. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 216 с. 4. Зенкін М.А., Оборський І.Л., Щербань Ю.Ю. Забезпечення працездатності та надійності машин: Навчальний посібник. – К.: КДУТД, 2001. – 87 с.
Методи і критерії оцінювання: Форма звітності - екзамен (100 балів) Потоковий контроль - 30 балів Письмова компонента - 50 балів Усна компонента - 20 балів