Педагогічна практика

Спеціальність: Прикладна механіка
Код дисципліни: 8.131.00.O.011
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Ступницький Вадим Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Педагогічна практика є складовою частиною освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, обов’язковим компонентом підготовки науково-педагогічних працівників, що забезпечується поєднанням теоретичної підготовки з практикою. Педагогічна практика сприяє виявленню здібностей аспірантів докторантури та аспірантури і осіб які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою до педагогічної діяльності та формуванню психологічної готовності до входження у професію. Об’єктом практики є науково-педагогічна діяльність у вищому навчальному закладі, а предметом – закономірності, прийоми, способи, методи та засоби науково-педагогічної діяльності, зумовлені її цілями, завданнями і змістом.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Практика організовується та проводиться на кафедрах НУ "ЛП" з метою набуття досвіду педагогічної діяльності, а також: закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих під час навчання в аспірантурі; поглиблення та застосування фахових знань у розв’язанні конкретних педагогічних завдань практики; отримання уявлень про діяльність кафедри на посаді науковопедагогічного працівника у період проходження практики; набуття досвіду проведення під безпосереднім керівництвом керівника практики семінарських та практичних (тренінгових) занять, а також консультацій; інтеграції науково-дослідної та педагогічної діяльності практикантів; впровадження результатів дисертаційної роботи в освітній процес; формування педагогічних здібностей на основі первинного досвіду практики; формування навичок самоосвіти і самовдосконалення
Методи та критерії оцінювання: Форма звітності - залік (100 балів) Потоковий контроль - 30 балів Письмова компонента - 50 балів Усна компонента - 20 балів
Рекомендована література: 1. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч.посібн. / О.О. Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 360 с. 2. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька: - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 384 с. 3. Добронравова І. С. Філософія та методологія науки: підручник / І. С. Добронравова, Л. І. Сидоренко. – К. : Київський університет, 2008. – 223 с. 4. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи /А.І. Кузьмінський,- К.: Знання, 2005- 486с. 5. Лекції з педагогіки вищої щколи / За ред. В. І. Лозової. - Харків: ОВС, 2006. - 496 с.