Дослідження і моделювання процесів в технологічних системах

Спеціальність: Прикладна механіка
Код дисципліни: 8.131.00.M.026
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Гаврильченко Олександр Віталійович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати типові процедури проектування технологічних процесів та систем автоматизованого виробництва. • вміти складати математичні моделі технологічних операцій та функціонування автоматизованого обладнання. • засвоїти основні принципи математичного моделювання та оптимізації, планування та проведення експериментальних досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика, • Теоретична механіка, • Основи автоматизованого проектування,
Короткий зміст навчальної програми: Процедури та методики моделювання процесів у автоматизованих системах, функціонування автоматизованого обладнання, побудова аналітичних та експериментальних моделей, їх аналіз, оцінювання і оптимізація.
Методи та критерії оцінювання: • письмовий розв’язок , усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль - письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Бахрушин В.Є. Математичне моделювання. – Запоріжжя:ГУ, «ЗІДМУ», 2004. 2. Струтинський В.Б. Математичне моделювання процесів та систем механіки . Підручник для студентів напряму "Інженерна механіка". МОНУ; ЖІТІ. Житомир 2001. 3. Комп’ютерне моделювання систем та процесів. Методи Обчислень навчальний посібник / Квєтний Р. Н., Богач І. В., Бойко О. Р., Софина О. Ю., Шушура О.М.; за заг. ред. Р.Н. Квєтного.Вінниця: ВНТУ, 2012.