Імітаційні методи інженерного аналізу функціонування та виготовлення виробів машинобудування

Спеціальність: Прикладна механіка
Код дисципліни: 8.131.00.M.027
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Робототехніка та інтегровані технології машинобудування
Лектор: Ступницький Вадим Володимирович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни “Імітаційні методи інженерного аналізу функціонування та виготовлення виробів машинобудування” аспірант повинен навчиться застосовувати сучасні методи комп'ютерного моделювання, що забезпечують: побудову адекватної комп'ютерної моделі системи або досліджуваного процесу функціонування та виготовлення виробів машинобудування; планування та аналіз комп'ютерного експерименту; обґрунтований вибір методу імітаційного моделювання; інтерпретувати і аналізувати результати комп'ютерного моделювання
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки; Аналітичні та чисельні методи досліджень; Прикладна теорія коливань механічних систем
Короткий зміст навчальної програми: Роль математичного моделювання в процесі прийняття рішень Основні поняття комп'ютерного імітаційного моделювання Планування комп'ютерних експериментів Аналіз адекватності імітаційних моделей формоутворення та функціонування виробу Програмне забезпечення імітаційного моделювання Імітаційні методи інженерного аналізу функціонування виробів машинобудування в системі c SOLIDWORKS SIMULATION Імітаційні методи інженерного аналізу формоутворення поверхонь виробів машинобудування в системі DEFORM 3D та ADVANTEDGE
Методи та критерії оцінювання: 1. Опитування та контроль виконання практичних робіт 2. Письмова та усна компонента на екзамені 3. Контрольні заходи (КЗ) проводяться у письмовій формі. 4. Екзамен перед комісією аспірант складає в усній формі з фіксацією запитань та оцінок відповідей на екзаменаційному листі
Рекомендована література: 1. Імітаційне моделювання систем та процесів: Електронне навчальне видання. Конспект лекцій / В. Б. Неруш, В. В. Курдеча. – К.: НН ІТС НТУУ «КПІ», 2016. – 115 с. 2. Кравець І.О. Імітаційне моделювання. Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010, 107 с. 3. Стеценко, І.В. Моделювання систем: навч. посіб. / І.В. Стеценко ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2015. – 399 с. 4. Томашевський В.М. Моделювання систем. –К: Видавнича група ВНУ, 2005. 352 с.