Педагогічна практика

Спеціальність: Галузеве машинобудування
Код дисципліни: 8.133.00.O.010
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Проектування машин та автомобільного інжинірингу
Лектор: доцент Топільницький Володимир Григорович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Оволодіння методами та методиками формування нормативної науково-методичної бази для забезпечення навчального процесу та ефективної передачі знань і вмінь студентам спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
Завдання: Загальні компетентності: ЗК4. Комунікативні навички. Здатність ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями, представляти складну інформацію у зручний та зрозумілий спосіб усно і письмово, використовуючи відповідну технічну лексику та методи. Здатність комунікуватиз колегами з галузі механічної інженерії щодо наукових досягнень, як на загальному рівні, так і на рівні науковця професіонала. ЗК 7. Викладацькі здатності. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема, організації та проведення навчальних занять, застосування сучасних інформаційних технологій (робота з ВНС, Microsoft Teams, Zoom тощо). Компетентність навчати студентів бакалаврського рівня на практичних та лабораторних заняттях. ЗК 10. Соціальні здатності. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними. Уміння планувати та керувати часом. Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю. Визначеність та наполегливість при виконанні отриманих завдань та відповідальність за якість виконуваної роботи. Орієнтація на захист і збереження природного довкілля. Уміння адаптуватися та працювати в нових ситуаціях, оцінювати та підтримувати якість виконаної роботи, мотивувати людей та рухатися до спільної мети. Фахові компетентності: ФК 6. Викладацькі здатності. Здатність організовувати науково-педагогічну діяльність у відповідній галузі галузевого машинобудування. Здатність застосовувати науково-педагогічні знання і практичні навики для розв'язання науково-прикладних задач у сфері механічної інженерії. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу, пов'язану з науково-педагогічною діяльністю у відповідній галузі галузевого машинобудування, шляхом використання аналітичних методів і методів моделювання машин, їх елементів та виробничих процесів в відповідного виробництва.
Результати навчання: ЗН 4. Здатність продемонструвати знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності. УН 4. Уміння вести наукову бесіду та дискусію українською та іноземною мовою на належному фаховому рівні, презентувати результати наукових досліджень в усній та письмовій формі, організовувати та проводити навчальні заняття. УН 5. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. КОМ 1. Уміння спілкуватись діловою науковою та професійною мовою, застосовувати різні стилі мовлення, методи і прийоми спілкування, демонструвати широкий науковий та професійний словниковий запас. КОМ 2. Уміння застосовувати сучасні інформаційно-комунікаційні інструменти і технології для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Фахові дисципліни за спеціальністю 133 "Галузеве машинобудування" другого освітнього рівня (магістр)
Короткий зміст навчальної програми: Під час вивчення цієї навчальної дисципліни здобувач набуває навиків володіння методами та методиками забезпечення навчального процесу та ефективної передачі знань та вмінь студентам спеціальності 133 «Галузеве машинобудування».
Опис: Розроблення робочої програми дисципліни (за вибором) Відвідування лекційних, практичних та лабораторних занять, що проводять провідні фахівці кафедри. Відвідування виховної години. Розроблення плану та структури лекцій Розроблення плану та структури практичного заняття Розроблення плану та структури лабораторного заняття Розроблення плану та структури виховної години Читання пробної лекції Проведення практичного заняття Проведення лабораторного заняття Проведення виховної години
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань у здобувачів освіти відбувається за такими методами: 1. Захист звіту з практикуму. 2. Проведення лекцій з рецензуванням їх провідними педагогами кафедри. 3. Проведення практичних занять з рецензуванням їх провідними педагогами кафедри 4. Проведення лабораторних занять з рецензуванням їх провідними педагогами кафедри. 5. Проведення виховних годин з рецензуванням їх провідними кураторами кафедри.
Критерії оцінювання результатів навчання: Захист звіту з педагогічної практики (50 балів); Оцінки за проведення лекційного , практичного, лабораторного занять та виховної години (50 балів)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Беседіна Л.М. Педагогічна майстерність, активні методи навчання та методична робота у навчальних закладах: метод. Посібник/Л.М.Бесєдіна - 2-ге вид., перероб. І доп.-К.:Логос,2009.-560 с. 2. Волкова Н.П. Педагогіка: посібник. Для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002.-576 с. 3. Гура О.І.Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./Щ.І.Гура.- К.: Центр навчальної літератури,2005.-224с. 4. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: для студ. вищ. навч. закл./ В.М.Нагаєв.- К.: Центр навчальної літератури,2006.-241 с. 5. Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи в запитаннях і відповідях: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл./ Т.І. Туркот. - К.: Кондор, 2011.-6238 с. 6. Дмитриченка. - К. : Знання України, 2007. - 318 с. - (5 кн./ Гаврилов Е. В., Дмитриченко М. Ф., Доля В. К. таїн.; кн. 2). Допоміжна 1. Михайличенко О.В. Методика викладання суспільних дисциплін у вищій школі: навч. посібник/ О.В.Михайличенко - Суми: СумДПУ,2009.-122 с. 2. Міхеєв В.В. Методика навчання інформатики: метод. Посібник для студ. Вищих пед. навч. закл./ В.В.Міхеєв. - Житомир Поліграфічний центр ЖДУім. І. Франка, 2004.-186 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).