Філософія і методологія науки

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.O.2
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Філософія
Лектор: Д-р.філос.наук, доц. Ігор Карівець
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Завдання вивчення дисципліни: - опрацювання теоретично-методологічних особливостей та філософських підходів до осмислення сучасної науки, її структури, типів та перспектив розвитку; - ознайомлення з основними категоріями та поняттями сучасної філософії науки, критеріями, еталонами наукового знання та особливостями науково-пізнавальної діяльності. У результаті вивчення дисципліни аспірант повинен: Знати: - місце науки у сучасному суспільному житті; -особливості, суттєві ознаки та визначення науки, її структуру та класифікацію, методи наукового пізнанняи; - відмінності між історичними типами науки, її зв’язки з людською особистістю, культурою та основними сферами суспільного життя; - найважливіші критерії науковості знань. Вміти: - співставляти та аналізувати різні типи знань та історичні типи науки; - застосовувати філософський і методологічний апарат теорій науки у власній науково-дослідницькій роботі, використовуючи при тому знання методів та інструментів науки, критерії та еталони науковості знань. - оцінювати морально-ціннісний аспект наукової діяльності. - Пререквізіт: фізика, філософія, математика. -Кореквізіт: Аналітичні та чисельні методи дослідження, Актуальні проблеми соціальних та гуманітарних наук, Професійна педагогіка. Філософія і методологія науки: загальне окреслення та проблемне поле. Наука як соціально-історичне явище. Методологічна складова науки: метод – методологія – методика. основні методи наукового пізнання на різних рівнях функціонування науки. Проблема якісної оцінки наукового знання: критерії, еталони та ідеали науки. Особливості історичного розвитку науки. Найавторитетніші методологічні проекти науки ХХ ст. Соціальні, організаційні, моральні та особистісно-екзистенціальні аспекти науки і наукової діяльності. Наука в контексті сучасної технологічної революції.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Пререквізіт: фізика, філософія, математика. -Кореквізіт: Аналітичні та чисельні методи дослідження, Актуальні проблеми соціальних та гуманітарних наук, Професійна педагогіка.
Короткий зміст навчальної програми: Філософія і методологія науки: загальне окреслення та проблемне поле. Наука як соціально-історичне явище. Методологічна складова науки: метод – методологія – методика. основні методи наукового пізнання на різних рівнях функціонування науки. Проблема якісної оцінки наукового знання: критерії, еталони та ідеали науки. Особливості історичного розвитку науки. Найавторитетніші методологічні проекти науки ХХ ст. Соціальні, організаційні, моральні та особистісно-екзистенціальні аспекти науки і наукової діяльності. Наука в контексті сучасної технологічної революції.
Методи та критерії оцінювання: - Поточний контроль (30%): усне опитування, виступи на семінарах, тести, колоквіум. - Підсумковий контроль (70%): виконання модульної контрольної роботи, іспит.
Рекомендована література: 1. Єріна А.М., Захожай В.Б., Єрін Д.Л. Методологія наукових досліджень. – К., 2004. – 202 с. 2. Жигилій Н.В та ін. Філософія науки і техніки. – Полтава, 2006. – 106 с. 3. Карамишева Н.В. Евристика: навчальний посібник. – Львів, 2013. – 272 с. 4. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень. – К., 2006. - 206 с. 5. Максюта М. Філософія науки: гуманітарно-педагогічний синтез. – Херсон, 2020. – 307 с. 6. Петрушенко В. Епістемологія як філософська теорія знання. – Львів, 2000. – 296 с. 7. Петрушенко В.Л. Філософія і методологія науки. – Львів, 2016. – 184 с. 8. Соціокультурні передумови трансформації методології науки. За ред. М. Савельєвої, Т. Суходуб. – К., 2020. – 378 с.