Системи автоматизованого проектування технічних засобів автоматизації

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.12
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Лесовой Леонід Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • різновидності та призначення САПР технічних засобів автоматизації; • основні засади побудови САПР технічних засобів автоматизації; • засади проектування витратомірів змінного перепаду тиску енергоносіїв за допомогою САПР «Расход-РУ».
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Автоматизація проектування комп’ютерно-інтегрованих технологій • Проектування систем автоматизації в енергетиці • Метрологічне забезпечення технологічних вимірювань в енергетиці
Короткий зміст навчальної програми: Основні поняття та визначення САПР. Класифікація САПР за призначенням та функціональними можливостями. Життєвий цикл продукту. Основні етапи створення системи автоматизованого проектування технічних засобів вимірювань. Синтез та аналіз розробки системи автоматизованого проектування технічних засобів вимірювань. Мета та задачі розроблюваної системи автоматичного проектування технічних засобів вимірювань. Структурна схема системи автоматичного проектування технічних засобів вимірювань. Мета та задачі застосування "САПР "Расход - РУ". Основні характеристики "САПР "Расход - РУ". Система автоматизованого розрахунку і проектування витратомірів змінного перепаду тиску - "САПР "Расход - РУ". Характеристика "САПР "Расход - РУ". Структура "САПР "Расход - РУ". Початкове меню "САПР "Расход - РУ". Основне меню "САПР "Расход - РУ". Математичні моделі технічних засобів вимірювань. Основні рівняння для визначення параметрів та коефіцієнтів, що входять у рівняння фізичної величини, яка вимірюється непрямим методом за допомогою технічних засобів вимірювань. Конфігурація технічних засобів вимірювань за способом вимірювань. Рівняння невизначеності результату вимірювання фізичної величини за допомогою технічних засобів вимірювань. Математичні моделі витратоміра змінного перепаду тиску. Основні рівняння для визначення витрати газоподібного середовища та коефіцієнтів рівняння витрати середовища, яка розраховується за методом змінного перепаду тиску. Конфігурація витратомірів змінного перепаду тиску. Рівняння невизначеності результату вимірювання витрати газоподібного середовища. Застосування оптимізаційних моментів при створенні САПР технічних засобів автоматизації. Система вводу вхідних даних у системі автоматичного проектування технічних засобів вимірювань. Характеристика помилок та зауважень. Побудова інтерфейсу їх виправлення. Розробка системи виводу результатів розрахунку параметрів і коефіцієнтів, що входять у рівняння вимірюваної величини, а також метрологічних характеристик технічних засобів вимірювання Розробка системи виводу графіків та бланків.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (контрольний захід - іспит): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Норенков И. П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. Для вузов / И. П. Норенков. – 4-е изд., перераб. И доп. – М. : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. – 430 с. 2. Автоматизированное проектирование систем автоматического управления /Под ред. В.В.Солодовникова - М.: Машиностроение ,1990. 3. Комп’ютерна програма «САПР «Расход-РУ»: посібник користувача / [Пістун Є. П., Лесовой Л. В., Матіко Ф. Д. та ін.]. – Львів: Вид-во ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2007. - 128 с. 4. Пантелеев А.В. Методы оптимизации в примерах и задачах. / Пантелеев А.В., Летова Т.А. – М.: Высш. шк., 2005.