Ймовірнісні методи в задачах автоматизації

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.10
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Пістун Євген Павлович, д.т.н., професор
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для аналізу, синтезу та оптимізації систем автоматизації технологічних процесів та комп’ютерно-інтегрованих технологій; - поглиблені знання сучасних ймовірнісних та кореляційних методів та тенденцій їх розвитку; - уміння застосовувати ймовірнісні та кореляційні методи в задачах автоматизації процесів, вимірювання технологічних параметрів та їх метрологічного забезпечення; - уміння застосовувати методи та алгоритми розрахунку кореляційних та спектральних функцій з метою побудови математичних моделей об’єктів керування; - уміння застосовувати інноваційні підходи щодо дослідження і моделювання явищ та процесів в складних динамічних системах автоматичного керування із застосуванням ймовірнісних та кореляційних методів; - здатність застосовувати системний підхід під час дослідження систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Сучасні методи досліджень технологічних об’єктів та формування керуючих впливів Кореквізити: - Системи автоматизованого проектування технічних засобів автоматизації - Застосування методів оптимізації в задачах автоматизації - Презентація результатів наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є вивчення та застосування ймовірнісних та кореляційних методів для аналізу та синтезу автоматизованих систем керування технологічними процесами та комп’ютерно-інтегрованих технологій. Розглянуто випадкові процеси та їх основні характеристики, теорію вибігів випадкових процесів та її застосування в задачах автоматизації.; інженерні методи та алгоритми розрахунку кореляційних та спектральних функцій. Представлено способи побудови математичних моделей об’єктів керування за допомогою ймовірнісних методів. Розглянуто застосування ймовірнісних та кореляційних методів в задачах вимірювання технологічних параметрів та їх метрологічного забезпечення.
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, 35%; - контрольний захід – екзамен, 65%.
Рекомендована література: 1. Бендат Дж., Пирсол А. Применение корреляционного и спектрального анализа. – М.: Мир, 1983. – 312 с. 2. Каленюк П.І. та ін. Теорія ймовірностей і математична статистика. - Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2005. - 240 с. 3. Современные методы идентификации систем / под ред. Ейкхоффа. – М.: Мир, 1983. – 400с. 4. Кашьян Р.Л., Рао А.Р. Построение динамических стохастических моделей по экспериментальным данным. – М.: Мир, 1983. – 384 с. 5. Семенов А.Д., Артамонов Д.В., Брюхачев А.В. Идентификация объек¬тов управления: учеб. пособ. – Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2003. – 211 с. 6. Стенцель Й.І. Математичне моделювання технологічних об'єктів керування: навч. посіб. – К.: ІСДО, 1993. – 328 с.