Сучасні методи керування та їх застосування в електротехнічних системах

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.14
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електромехатроніка та комп'ютеризовані електромеханічні системи
Лектор: д.т.н., професор Лозинський Орест Юліанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Здатність продемонструвати систематичні знання сучасних методів проведення досліджень в області електроенергетики, електротехніки та електромеханіки; 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; 3. Уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; 4. Уміння застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень; 5. Уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; 6. Уміння самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички; 7. Уміння оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем; 8. Уміння аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; 9. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пре-реквізити - Аналітичні та чисельні методи досліджень - Методи синтезу та аналізу систем автоматичного керування Ко-реквізити - Системний аналіз та методи ідентифікації об’єктів
Короткий зміст навчальної програми: Моделі керування на основі метрик Н2 і Н-нескінченість. Рікаті підхід до проблем синтезу Н2 і Н-нескінченість – оптимальних регуляторів. Анізотропна норма синтезу анізотропних регуляторів. Загальні питання синтезу систем автоматичного керування методами диференціальної геометрії. Адаптивні системи. Основи теорії ігор та ігрові підходи в керуванні динамічними системами.
Методи та критерії оцінювання: - звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) - контрольний захід: екзамен, письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Лозинський О.Ю. Синтез лінійних оптимальних динамічних систем. Навчальний посібник / [О.Ю. Лозинський, А.О. Лозинський, Я. Ю. Марущак, Я. С. Паранчук, В.Б. Цяпа] / Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2016. – 392 с. 2. Методы классической и современной теории автоматического управления: Учебник в 3-х тт.Т.3: Методы современной теории автоматического управления. Под редакцией Н.Д. Егупова. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана 2000. – 747 с. 3. Аграчев А.А. Геометрическая теория управления: Учебник / А.А. Аграчев, Сачков Ю.Л. – М.: ФИЗМАТЛИТ, 2005. – 392 с. 1. Каленюк П. І. Диференціальні рівняння. Навчальний посібник / [П. І. Каленюк, Ю. К. Рудавський, Р. М. Тацій, та ін.] / Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 380 с. 4. MIT OpenCourseWare. System Identification. – Режим доступу https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-435-system-identification-spring-2005/index.html 5. System Identification Toolbox пакету MATLAB. – Режим доступу: www.mathworks.com/products/sysid/