Системний аналіз та методи ідентифікації електротехнічних об'єктів

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.13
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Електромехатроніка та комп'ютеризовані електромеханічні системи
Лектор: професор Паранчук Ярослав Степанович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання сучасних методів проведення досліджень в галузі електроенергетики, електротехніки та електромеханіки і в суміжних галузях; - критичний аналіз, оцінка і синтез нових ідей; - здатність розробляти та реалізовувати проекти, включаючи власні дослідження, які дають можливість переосмислювати наявні чи ство-рювати нові знання; - здатність аргументувати вибір методу розв’язування спеціалізо-ваної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; - здатність інтегрувати знання з інших дисциплін, застосовувати системний підхід та враховувати нетехнічні аспекти при розв’язанні інженерних задач та проведенні досліджень; - знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для синтезу та аналізу електроенергетичних, електротехнічних або електромеханічних систем; - вміння ефективно застосовувати методи аналізу, математичне моделювання, виконувати фізичні та математичні експерименти при проведенні наукових досліджень; - вміння поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - вміння аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Аналітичні та чисельні методи досліджень, • Сучасні методи керування та їх застосування в електротехнічних системах; • Методи синтезу та аналізу САК. • Макромоделювання компонент електромеханічних систем. • Синтез сучасних керованих електромеханічних перетворювачів; • Методи аналізу та керування інтелектуальних електроенергетичних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Вивчаються основні поняття системного аналізу, методика класифікації систем, моделі систем, які використовуються в задачах оптимізації, ідентифікації, параметричні і непараметричні методи ідентифікації системи, методи одно- та багатокритеріальної оптимізації, методи побудови предикторів, спостерігачів та естиматорів в лінійних та нелінійних електротенічних та електромеханічних системах, а також методи оцінки точності отриманих моделей.
Методи та критерії оцінювання: - звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) - контрольний захід: екзамен, письмово-усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. Жалдак М.І., Триус Ю.В. Основи тео¬рії і методів оптимізації: Навчальний посіб¬ник. -. Черкаси: Брама-Україна, 2005. - 608 с. 2. Милосердов В.О. Алгоритмізація оптимізаційних задач енергетики: Навч. посібник.- Вінниця: ВНТУ.2004. -122 с. 3. Катренко А.В. Системний аналіз. Вид-во Новий світ, Львів. – 2009. – 396с. 4. Романов В.Н. Системный анализ для инженеров, Изд. 2-е, доп. ? СПб: СЗГЗТУ, 2006. ? 186 с. 5. Новосельцев В.И., Тарасов Б.В. и др. Теоретические основы системного анализа - М.: Майор, 2006. - 592 с. 6. Семенов А.Д., Артамонов Д.В., Брюхачев А.В. Идентификация объектов управления. — Пенза: Изд-во Пенз. гос. ун-та, 2003. — 211 с. 7. Методичні вказівки до виконання ла¬бораторних робіт з дисципліни "Системний аналіз та методи ідентифікації електротех¬нічних об’єктів" для студентів ІІІ рівня вищої освіти усіх форм навчання / Укл.: Лозинський А.О. – Львів, 2016. 8. MIT OpenCourseWare. System Identification. – Режим доступу https://ocw.mit.edu/courses/electrical-engineering-and-computer-science/6-435-system-identification-spring-2005/index.htm 9. System Identification Toolbox пакету MATLAB. Режим доступу: www.mathworks.com/products/sysid/