Сучасні методи цифрової обробки сигналів

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.15
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Комп'ютеризовані системи автоматики
Лектор: д.т.н., професор, Наконечний А.Й.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) знання сучасних методів проведення досліджень в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема, знання сучасних методів аналізу та синтезу сигналів; 2) здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень, зокрема, знання методів фільтрування 1-D, 2-D та 3-D сигналів та методів їх захисту; 3) застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; 4) застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень; 5) самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички для опрацювання результатів експериментів, зокрема, опрацювання одно- та багатомірних сигналів; 6) оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу систем автоматичного керування технологічними процесами; 7) аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; 8) здатність відповідально виконувати роботу та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: 1. Сучасні методи дослідження технологічних об’єктів та формування керуючих впливів. Кореквізити: 1. Методи та засоби аналого-цифрового перетворення сигналів.
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення та застосування теоретичних та практичних аспектів сучасних способів подання та оброблення сигналів у різних областях. Проводиться аналіз різних нових видів подання гармонічних і негармонічних сигналів та алгоритмів їх швидких обчислень. Особлива увага надається розгляду передових технологій, пов’язаних з поданням та обробленням неперіодичних 1D-3D сигналів у часо-частотній, вейвлет області. Розглядаються конкретні напрямки практичного використання таких перетворень, зокрема для фільтрації, компресії, оцінки параметрів сигналів.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль 35 % - контрольний захід (екзамен) 65 %
Рекомендована література: 1. Макс Ж. Методы и техника обработки сигналов при физических измерениях, т.1,т.2 под ред. Н.Г.Волкова, М. "Мир", 1983. 2. Бабак В.П., Хандецький В.С., Шрюфер Е. Обробка сигналів. – К.: Либідь, 1996. – 392 с. 3. Наконечний А.Й. Теорія малохвильового (wavelet) перетворення та її застосування // Фенікс, Львів 2001. – 278с. 4. William H.Press, Saul A. Teukolsky, William T. Vetterling, Brain P. Flannery, Nummerical Recipes in C, Cambridge University Press, 1991. 5. Charles K.Chui An Introduction to Wavelets, Department of Mathematics, Texas AEM University, 1993. 6. Randy K. Young, Wavelet Theory and its Application, Boston /Dordecht/ London, 1994.