Автоматизація проектування комп'ютерно-інтегрованих технологій

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.7
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Матіко Федір Дмитрович, д.т.н., доцент
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для проектування систем автоматизації технологічних процесів та комп’ютерно-інтегрованих технологій; - поглиблені знання сучасних методів автоматизованого проектування комп’ютерно-інтегрованих технологій та тенденцій їх розвитку; - уміння виконувати аналіз та оптимізацію структури багаторівневих систем керування за допомогою сучасних системи автоматизованого проектування; - уміння вдосконалювати та створювати нові методики та засоби проектування систем автоматизації на базі комп’ютерно-інтегрованих технологій; - уміння розробляти алгоритми візуалізації, архівування даних, оперативного контролю процесів та комп’ютерно-інтегрованих технологій та реалізувати їх програмними засобами автоматизованих систем проектування; - уміння застосовувати системний підхід під час проектувати систем автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Сучасні методи досліджень технологічних об’єктів та формування керуючих впливів Кореквізити: - Системи автоматизованого проектування технічних засобів автоматизації - Застосування методів оптимізації в задачах автоматизації - Презентація результатів наукових досліджень
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є вивчення методів автоматизованого проектування комп’ютерно-інтегрованих технологій, зокрема на основі програмних пакетів для побудови систем керування та збору даних (SCADA-пакетів); розглянуто критерії для вибору та оптимізації структури багаторівневих систем керування за допомогою сучасних систем автоматизованого проектування, способи масштабування багаторівневих та розподілених системи керування. Представлено порівняльний аналіз типових мов програмування та рекомендації щодо вибору мови програмування для реалізації проекту. Розглянуто алгоритми візуалізації, архівування даних, оперативного контролю процесів та комп’ютерно-інтегрованих технологій та приклади їх реалізації програмними засобами автоматизованих систем проектування (SCADA-пакетів).
Методи та критерії оцінювання: - письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, 35%; - контрольний захід – екзамен, 65%.
Рекомендована література: 1. Karl-Heinz John,·Michael Tiegelkamp. IEC 61131-3: Programming Industrial Automation Systems. Concepts and Programming Languages, Requirements for Programming Systems, Decision-Making Aids. – Second Edition. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2010. – 389 p. 2. Keith Stouffer, Joe Falco, Karen Kent. Guide to Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) and Industrial Control Systems Security. Recommendations of the National Institute of Standards and Technology. Spec. Publ. 800-82. September 2006. - 164 pages. 3. Андреев Е.Б., Кунцевич Н.А., Синенко О.В. SCADA-системы: взгляд изнутри. – М.: Издательство «РТСофт», 2004. – 176 с. 4. Hans Berger. Automating with SIMATIC S7-300 inside TIA Portal: Configuring, Programming and Testing with STEP 7 Professional. 2nd edition, 2014. – 721 pages. 5. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для ВУЗ-ов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2009. – 430 с.