Методи та засоби аналого-цифрового перетворення сигналів

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.11
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Комп'ютеризовані системи автоматики
Лектор: д.т.н., професор, Мичуда З.Р.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) знання сучасних методів проведення досліджень в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій; 2) здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; 3) застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; уміння застосовувати нові методи та засобів аналого-цифрового перетворення сигналів для розв‘язання конкретного завдання; 4) застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень; 5) самостійно виконувати експериментальні дослідження АЦП та застосовувати дослідницькі навички для опрацювання результатів експериментів; 6) оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах синтезу систем автоматичного керування технологічними процесами; 7) аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення; 8) здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Автоматизація вимірювань, контролю та діагностики. 2. Електроніка та мікросхемотехніка. 3. Теорія автоматичного керування. 4. Математичний аналіз. 5. Моделювання та оптимізація систем керування.
Короткий зміст навчальної програми: Методи і засоби аналого-цифрового перетворення, та їх застосування у сучасних наукових дослідженнях, виробництві та техніці. Загальні питання аналого-цифрового перетворення. Основи наукових досліджень. Методи та засоби лінійного аналого-цифрового перетворення. Методи та засоби логарифмічного аналого-цифрового перетворення. Методи та засоби квазілогарифмічного аналого-цифрового перетворення.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (практичні заняття, контроль знань на лекціях) – 30 % - контрольний захід (екзамен) – 70 %
Рекомендована література: 1. Дорожовець М. М., Мокрицький В. О. Аналого-цифрові перетворювачі. Навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 120 с. 2. Захарченко С.М., Азаров О.Д., Бойко О.В.. Методи та засоби підвищення точності циклічних АЦП на основі вагової надлишковості. Монографія.- Вінниця: ВНТУ, 2014. 3. Азаров О.Д. Аналого-цифрове порозрядне перетворення на основі систем числення з ваговою надлишковістю. Монографія.- Вінниця: ВНТУ, 2010. – 232 с. 4. Основи метрології та електричні вимірювання. Навч.посібник/ М.М.Дорожовець, Р.М.Івах, В.П.Мотало і ін.; за ред. д-ра техн.наук Б.І.Стадника.- Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – 372 с. 5. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань. Підручник.- Львів: Видавництво «Бескид-біт», 2008. – 368 с.