Презентація результатів наукових досліджень

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.23
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична та загальна електротехніка
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Презентація результатів наукових досліджень

Спеціальність: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Код дисципліни: 8.151.00.M.22
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: професор, д.т.н. Маляр Василь Сaфронович доцент, к.т.н. Федоришин Роман Миронович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Знання сучасних методів проведення досліджень в області автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 2. Здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень. 3. Здатність продемонструвати розуміння впливу технічних рішень в суспільному, економічному і соціальному контексті. 4. Уміння здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. 5. Уміння ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. 6. Уміння самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички для опрацювання результатів експериментів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити і кореквізити: Сучасні методи досліджень технологічних об’єктів та формування керуючих впливів Управління науковими проектами
Короткий зміст навчальної програми: Наукові статті й апробація наукових досліджень. Наукові видання і наукова комунікація. Планування та етапи дисертаційного дослідження.Структура дисертаційної роботи. Захист дисертації. Наукові дослідні роботи і гранти. Нормативно-правова база Мультимедійні презентації
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль (70%), контрольна робота (30%); - підсумковий контроль (контрольний захід - залік)
Рекомендована література: 1. Ковальчук В. В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. / В. В. Ковальчук, Л. М. Моїсеєв. - 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: ВД "Професіонал", 2004. – 216 с. 2. Майборода В. К. Основні вимоги до підготовки рукопису дисертації / В. К. Майборода / Вісн. УАДУ. – 2002. – № 3. – С. 343-352. 3. Пілющенко В. Л. Наукове дослідження : організація, методологія, інформаційне забезпечення / В. Л. Пілющенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Словенко. – К . : Лібра, 2004. – 344 с. 4. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посіб. / А. М. Єріна, В. Б. Захожай, Д. А. Єрін. – К. : Центр навч. л-ри, 2004. – 212 с. 5. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, який наводять у дисертації, і списку опублікованих робіт, який наводять в авторефераті // Бюл. ВАК України. – 2008. – № 3. – С. 9-13.