Професійна педагогіка

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.O.5
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Педагогіка та інноваційна освіта
Лектор: професор, д-р пед. наук Мукан Наталія Василівна к. пед. наук Дольнікова Любов Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Результати вивчення цієї навчальної дисципліни корелюються з компетентностями за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі компетентності та програмні результати навчання: Інтегральна компетентність: здатність продукувати інноваційні наукові ідеї, оволодівати методологією наукової та педагогічної діяльності, вирішувати комплексні проблеми в процесі інноваційно-дослідницької та професійної діяльності, проводити оригінальні наукові дослідження у професійній сфері на міжнародному та національному рівні. Загальна компетентність: здатність організовувати та проводити навчальні заняття різних організаційних форм, застосовувати традиційні та інноваційні методи і педагогічні технології з метою особистісного, професійного та соціального розвитку особистості фахівця, в основу яких покладено загальнолюдські цінності, професійні цінності і ставлення, надбання педагогічної науки та інноваційні ідеї в галузі освіти. Знання (ЗН): теоретико-методологічних основ та поняттєво-категорійного апарату професійної педагогіки; сутності організації освітнього процесу; сучасних підходів до планування, організування та проведення освітньої, науково-дослідної та виховної роботи зі студентською молоддю; методичних вимог до підготовки та проведення навчальних занять, їхнього навчально-методичного супроводу; неперервного професійного розвитку та педагогічної майстерності науково-педагогічного працівника. Уміння (УМ): знаходити, аналізувати, осмислювати інформацію та формувати базу фахових знань; проектувати цілі, завдання, зміст та результати навчання, розробляти та використовувати дидактичні засоби методичного супроводу навчального заняття, аналізувати та статистично обробляти результати навчання здобувачів освіти; налагоджувати комунікативні процеси зі здобувачами освіти, колегами, громадськістю; організовувати та проводити групову й індивідуальну виховну роботу, виявляти та розвивати творчі здібності особистості; аналізувати педагогічні ситуації та розв’язувати педагогічні задачі. Комунікація (КОМ): вільне спілкування з питань, що стосуються сфери наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством у цілому; використання академічної української та іноземної мови у професійній діяльності та дослідженнях; застосування сучасних інформаційно-комунікаційних інструментів і технологій для забезпечення ефективних наукових та професійних комунікацій. Автономія і відповідальність (АіВ): демонстрація значної авторитетності, інноваційність, високий ступінь самостійності, академічна та професійна доброчесність, постійна відданість розвитку нових ідей або процесів у передових контекстах професійної та наукової діяльності; здатність до неперервного саморозвитку та самовдосконалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Супутні і наступні навчальні дисципліни: Управління науковими проектами Педагогічний практикум
Короткий зміст навчальної програми: У процесі вивчення дисципліни розглядаються питання: основ професійної педагогіки та особливостей організування навчально-виховного процесу і процесу професійної підготовки майбутнього фахівця; закономірних зв’язків, покладених в основу розвитку, виховання та навчання у закладі вищої освіти, а також розробка на цій основі методологічних, теоретичних та методичних проблем становлення висококваліфікованого фахівця; основних дидактичних підходів до формування і розвитку умінь і навичок та забезпечення якісного навчально-виховного процесу у закладі вищої освіти відповідно до сучасних освітніх стандартів та чинного законодавства у галузі професійної освіти.
Методи та критерії оцінювання: Розподіл балів семестрового контролю: 100 балів: Активність у ВНС (виконання тестових завдань за кожною темою лекційного курсу) – 8 балів. Виконання практичних робіт – 32 бали. Виконання завдань для СР – 10 балів. Семестровий контрольний захід передбачає виконання екзаменаційної роботи, яка складається з різних видів завдань: Завдання №1: 20 тестових завдань, що оцінюються наступним чином: кожна правильна відповідь: 1 рівень – 1 бал; 2 рівень – 3 бали. Виконання цього завдання оцінюється в 20 балів. 3авдання №2: Проблемно-теоретичне завдання. Виконання цього завдання оцінюється в 20 балів. Завдання №3: Практичне завдання. Виконання цього завдання оцінюється в 10 балів. Разом за контрольний підсумковий захід – 50 балів. Процедура термінів та повторного складання іспиту проводиться відповідно до Положення про організування освітнього процесу для аспірантів та осіб, що здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, у Національному університеті «Львівська політехніка» (Наказ № 26-1-10 від 22.01.2019). Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. У випадку виявлення будь-якої форми порушення академічної доброчесності вживаються заходи відповідно до Положення про Кодекс корпоративної культури Національного університету «Львівська політехніка» (Наказ № 149-1-10 від 19.03.2020).
Рекомендована література: 1. Березюк, О. С., & Власенко, О. М. (2017). Дидактика: теорія і практика. Житомир, Україна: Вид–во ЖДУ ім. І. Франка. 2. Бобало Ю. Я. (ред.) (2018). Організаційне та кадрове забезпечення освітнього процесу: збірник нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка». Львів, Україна: Видавництво Львівської політехніки. 3. Бойченко, В. В. (2013). Дидактичні системи у вищій освіті. Умань, Україна: ПП Жовтий О. О. 4. Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 2007–2011 рр.: наук.-допом. бібліогр. покажч. Вип. 2. (2012). НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т вищ. освіти; [упоряд.: Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Айвазова Л. М., Бублик Н. М.; наук. консультант і авт. вступ. ст. Корольов Б. І.; наук. ред. Рогова П. І.; бібліогр. ред. Пономаренко Л. О. Київ, Україна: Нілан-ЛТД. 5. Внукова, О. М. (2015). Методологічні засади професійної освіти. : навчальний посібник для студентів напрямів підготовки 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості), 6.010104 Професійна освіта (Дизайн). Київ, Україна: КНУТД. 6. Дороніна, Т. О. (2018). Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні. Кривий ріг, Україна: КДПУ. 7. Електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня доктора філософії для усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В.. Мукан О.В., розміщений у віртуальному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка» (http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9336) 8. Калашнікова, Л. М., Жерновникова, О. А. (2016). Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях. Харків, Україна. 9. Каменєва, Т. М. (2018). Теоретичні основи навчання. Київ, Україна: МНУЦ. 10. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2020. 11. Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020. 12. Перелік тем для індивідуальних дослідницьких завдань з дисципліни «Професійна педагогіка» для здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня з усіх спеціальностей / Укл. Дольнікова Л.В., Мукан Н.В. – Львів: НУ «Львівська політехніка», 2020. 13. Таланова, Ж. В. (2010). Докторська підготовка у світі та Україні. Київ, Україна: Міленіум. 14. Туркот, Т. І. (2011). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Кондор. 15. Уруський В. І. (2012). Педагогічна діагностика: методичні рекомендації. Тернопіль, Україна. 16. Фіцула, М. М. (2014). Педагогіка вищої школи. Київ, Україна: Академвидав. 17. Холковська, І. Л. (ред.). (2017). Професійно-педагогічна компетентність викладача вищого навчального закладу. Вінниця, Україна: ТОВ «Нілан ЛТД». 18. Major, C. H., Harris, M. S., & Zakrajsek, T. (2015). Teaching for learning: 101 intentionally designed educational activities to put students on the path to success. Routledge. 19. Moodie, G. (2008). From vocational to higher education: an international perspective. UK: Berkshire Open University Press. 20. Rust, C. (ed.) (2003) Improving Student Learning Theory and Practice – 10 Years on, Oxford: Oxford Centre for Staff and Learning Development. Good mix of recent research and practice. 21. Schultz, D., & Schultz, S. E. (2016). Theories of personality, (11th ed). – Cengage Learning. 22. Ukraine National Erasmus+ Office. (2017). Overview of the higher education system. Ukraine. 23. UNESCO. (2013). International Standard Classification of Education. Fields of Education and Training. Montreal, Quebec, Canada: UNESCO Institute for Statistics.