Педагогічний практикум

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.O.6
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Прохоренко Сергій Вікторович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: - засади формування паттерну комунікативного шляху передачі інформації; - формування навичок взаємодії (як контактної так і дискантної/цифрової) з іншими ментальними структурами; - формування уявлень про психологію управління та імідж сучасного викладача; - розкриття наукових засад, мети і принципів професійної освіти; - пізнання особливостей педагогічного процесу; - формування уявлень щодо принципів, методів і форм організації навчання у виші; - ознайомлення з методами педагогічних досліджень із проблем професійної підготовки фахівців. - пізнання особливостей гуманізації та гуманітаризації вищої освіти; - формування уявлення про особистість, її розвиток, психічне здоров’я і прояв здібностей на шляху самовдосконалення; - пізнання стилів педагогічного управління; вміти: – інтегрувати знання, які сприяють зростанню особистості, прояву її творчого потенціалу – ставити мету, планувати, організовувати, стимулювати, контролювати, аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності студентів; – володіти процесом формування паттернів комунікативного шляху передачі інформації та мистецтвом його гнучкого переформатовування з огляду на тренд засвоєння формованого ним потоку лекційної інформації; – формувати протоколи інформаційної взаємодії з іншими ментальними структурами; – застосовувати у викладацькій діяльності технології психології вищої школи; – використовувати психологічні та педагогічні знання для організації професійної діяльності; – складати психологічний портрет індивідуальності; – використовувати засади та практики навчальної гри у навчально-виховному процесі; – характеризувати освітні рівні вищої школи та володіти засадничими категоріями методики та застосовувати їх при виконанні завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Іноземна мова для академічних цілей Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Лекційна майстерність. Психологія вищої школи. Предмет та задачі психології вищої школи. Психологія особистості. Соціально-психологічна структура групи та інфільтрація у неї інформаційних структур, блокуючи сприйняття. Психологія спілкування. Комунікативний процес в умовах зашумлюючого підпорогового несприйняття. Психологічна характеристика процесу комунікації. Психологія конфлікту. Конфлікти та шляхи їх подолання. Наведені конфлікти між інформаційними мемами. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Mетодичне забезпечення навчального процесу. Сучасні технології навчання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) Підсумковий контроль (70%, залік): письмово-усна форма
Рекомендована література: Open Access and Digital Pedagogy Resources (haverford.edu) http://digitalpedagogy.haverford.edu Digital Pedagogy - A Guide for Librarians, Faculty, and Students https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=448614&p=3340274 Андреева Г.М. Социальная психология. – М. : Аспект-пресс, 2000. Будіянський М. Ф. Психологія особистості : учбово-методичний посібник. – Одеса : Астропринт, 1999. – 112 с. Загальна психологія. За ред. Максименка С. Д. – 2 вид. – Вінниця : Нова книга, 2004. Квинн Вирджиния. Прикладная психология. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 560 с. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібник / П. А. М'ясоїд – К. : Вища школа, 2000. – 479 с. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2 вид. переробл. і допов. – К. : Знання, 2005. Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін [та ін.] ; за ред.. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2012. Роджерс К. Становление личности: Взгляд на психотерапию / Пер. с англ. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 414 с.