Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н.О., к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1) Оволодіння поняттями , механізмами та формами надання міжнародної технічної допомоги. 2) Оволодіння методичними підходами у сфері здобуття грантів. 3) Оволодіння знаннями щодо основних етапів формування проектної заявки на грант. 4) Оволодіння механізмами аналізу потенційних донорів та грантодавців. 5) Оволодіння механізмами оцінювання життєздатності проекту. 6) Оволодіння стилями написання заявки на грант. 7) Оволодіння знаннями у сфері виявлення та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 8) Оволодіння знаннями та навиками щодо мехінізмів та стадій оформлення патентних прав. Також, вивчення даної дисципліни деталізує такі програмні результати навчання: 1. Здатність продемонструвати глибинні знання вітчизняного і зарубіжного наукового доробку та практичного досвіду у сфері управління процесами написання грантових заявок. 2. Проводити наукові дослідження та виконувати наукові проекти на засадах ідентифікування актуальних наукових проблем, визначення цілей та завдань, формування та критичного аналізування інформаційної бази, обґрунтування та комерціалізації результатів дослідження, формулювання авторських висновків і пропозицій. 3. Здатність самостійно виконувати наукові дослідження та ухвалювати рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Менеджмент, Економіка підприємства - кореквізит: Філософія і методологія науки
Короткий зміст навчальної програми: У курсі передбачено вивчення таких основних тематичних питань: міжнародна технічна допомога, партнери міжнародної технічної допомоги, донорські організації, сутність проекту та структура проекту, методичні підходи до здобуття грантів, аналіз зацікавлених сторін, аналіз проблем, вибір потенційних донорів, донорські організації, основні етапи формування проектної заявки, стиль написання, класифікація об’єктів інтелектуальної власності, об’єкти авторського і суміжного права та їх правова охорона, оформлення патентних прав на об’єкти патентного права, форми правової охорони в патентному праві, стадії оформлення патентних прав. Форми правової охорони в патентному праві. Стадії оформлення патентних прав (формування і подання заявки, процедура розгляду заявки, видача і отримання патенту. Патентні мита.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль (30%): самостійні роботи, усне опитування, контрольна робота – підсумковий контроль (70%, залік): тестування (50%), усна доповідь (20%)
Рекомендована література: 1) Патентологія / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". Д ніпропетровськ : НГУ, 2015 . - 423 с. 2) Грантрайтінг: методичні рекомендації для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / [О.В. Кулініч, Д.С. Ткачов, С.Є. Ігнатьєв та ін.] ; за ред. О.В. Кулініча. – Х. : Регіональний центр міжнародних проектів і програм, 2013. – 78 с. 3) Патентознавство : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Т.А. Грошовий ; Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет. Харків : Золоті сторінки, 2013. - 272 с. 4) Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д. Базилевич. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2014. — 671 с. 5) Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c. – Бібліогр.: с. 228. ISBN 978-966-622-356-5 6) Kawasaki, G. (2015). The Art of the Start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything. New York, USA, The Penguin group. 7) Oberlender, G. D. (1993). Project management for engineering and construction (Vol. 2). New York: McGraw-Hill. 8) Farrukh, C., Kerr, C., Phaal, P., Athanassopoulou, N., & Routley, M. (2014) Light-weighting innovation strategy: A roadmapportfolio toolkit, The Portland International Conference for Management of Engineering and Technology, Kanazawa, July 27-31. 9) Drucker, P.F. (2004). Management: Tasks, Responsibilities, Practices (Drucker). Butterworth-Heinemann (November 17, 2004).