Газодинамічні явища у витратомірах та їх вплив на результати вимірювання витрати та кількості

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.22
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: Д.т.н., професор Матіко Федір Дмитрович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання і розуміння сучасних наукових теорій і методів, та вміння їх ефективно застосовувати для розроблення та удосконалення засобів вимірювання витрати плинних речовин; - знання сучасних методів аналізу, математичного моделювання плинних потоків у витратомірах та тенденцій їх розвитку; - уміння виконувати дослідження гідро- газодинамічних явищ у витратомірах, їх впливу на вимірювані параметри потоку та на невизначеність вимірюваного значення витрати, на основі чого формувати пропозиції щодо удосконалення конструкції витратоміра чи уточнювати умови його застосування; - уміння удосконалювати математичну модель витратоміра на основі результатів експериментальних досліджень та результатів CFD-моделювання; - уміння застосовувати удосконалені математичні моделі для аналізу похибки витратоміра в умовах спотвореної структури потоку; - здатність застосовувати системний підхід під час розроблення систем вимірювання витрати та кількості плинного середовища інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Аналітичні та чисельні методи досліджень Кореквізити: - Метрологічне забезпечення засобів вимірювання витрати та об’єму плинних середовищ - Газодинамічні методи аналізу і синтезу газових сумішей
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення сучасного стану розвитку засобів вимірювання витрати та кількості (ЗВВК) плинних середовищ. Розглянуто вимоги до інсталяції ЗВВК та умов їх застосування, гідро-, газодинамічні явища у вимірювальних ділянках трубопроводів: джерела їх виникнення. Методи усунення впливу гідро-, газодинамічних явищ у вимірювальних ділянках трубопроводів на результати вимірювання витрати та кількості середовищ. Розглянуто вплив гідро-, газодинамічних явищ у вимірювальних трубопроводах на невизначеність результату вимірювання витрати за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску, ультразвукових витратомірів та тахометричних лічильників газу. Застосування методів обчислювальної динаміки (CFD) для моделювання газодинамічних явищ у вимірювальних трубопроводах та витратомірах. Сучасні програмні пакети для CFD-моделювання потоків плинних середовищ.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, 35% контрольний захід – екзамен, 65%
Рекомендована література: 1. Пістун Є.П., Лесовой Л.В. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску. – Львів: ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2006. –576 с. 2. Кремлевский П. П. Расходомеры и счетчики количества вещества : справочник / П.П. Кремлевский [гл. ред. Е. А. Шорников]. – Изд. 5-е. – СПб.: Политехника, 2004. – 412c. 3. Лойцянский Л. Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов. – 7-е изд., испр. – М.: Дрофа, 2003. – 840 с. 4. SolidWorks. Компьютерное моделирование в инженерной практике / [сост. : А. А. Алямовский (глав. ред.), А. А. Собачкин, Е. В. Одинцов и др.]. – СПб. : БВХ-Петербург, 2005. – 800 с. 5. Charles Hirsch. Numerical Computation of Internal and External Flows: Volume 1 Fundamentals of Computational Fluid Dynamics. Second edition, 2007. – 647 p.