Метрологічне забезпечення засобів газового аналізу

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.26
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: доктор технічних наук, доцент, Ділай Ігор Володимирович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Знання та розуміння сучасних методів та засобів аналізу газових сумішей та вміння їх ефективно застосовувати для вирішення задач автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій; - Здатність застосовувати системний підхід для постановки задач оптимізації систем аналізу газових сумішей; - Здатність аргументувати вибір методів та засобів аналізу газових сумішей для задач автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій, критично оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; - Здатність демонструвати поглиблені знання сучасних методів та засобів аналізу газових сумішей, пов'язаних із забезпеченням їх метрологічних та експлуатаційних характеристик; - Уміння вирішувати задачі вимірювання концентрацій компонентів складних газових сумішей; - Уміння вирішувати задачі аналізу газових сумішей з врахуванням нетехнічних аспектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Технологічні вимірювання та прилади - Метрологічне забезпечення технологічних вимірювань - Моделювання та оптимізація систем керування Кореквізити: - Метрологічне забезпечення засобів вимірювання витрати та об’єму плинних середовищ - Газодинамічні методи аналізу і синтезу газових сумішей
Короткий зміст навчальної програми: Вступна лекція про методи і пристрої аналізу газових сумішей та об’єктивну необхідність підвищення їх точності. Метрологічне забезпечення виробництва газових сумішей. Пристрої для вимірювання і задавання малих та мікровитрат газів. Обґрунтування потреби розробки задавачів малих витрат газу. Газодинамічні дросельні синтезатори для теплоенергетики та контролю якості природного газу. Методи калібрування хроматографів. Приклади розроблення газодинамічних синтезаторів для конкретних застосувань.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль, усне опитування, 50 % Контрольний захід – екзамен, 50 %
Рекомендована література: 1. Коллеров Д.К. Газоанализаторы. Проблемы практической метрологии. - М.: Изд-во стандартов, 1980. - 176 с. 2. Прохоров В.А. Основы автоматизации аналитического контроля химических производств. – М.: Химия, 1984. –320 с. 3. Коллеров Д.К. Метрологические основы газоаналитических измерений. (Теория и практика получения градуировочных и поверочных газов и газовых смесей). – М.: Изд-во комитета стандартов. – 1967. – 395 с. 4. Рейман Л.В. Техника микродозирования газов. (Методы и средства для получения газовых смесей): Справочное пособие. - Л.: Химия, 1985. - 224 с. 5. Егоров В.А. Промышленное производство газовых смесей // Обзор. информ. – сер. Кислордная промышленность. – М.: НИИТЭХИМ, 1984. – 20 с. 6. Gary O. Nelson. Gas mixtures: preparation and control. Lewis Publishers, 1992. – 294 p.