Газодинамічні методи аналізу і синтезу газових сумішей

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.21
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: доктор технічних наук, доцент, Ділай Ігор Володимирович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання та розуміння сучасних методів та засобів аналізу і синтезу газових сумішей та вміння їх ефективно застосовувати для вирішення задач автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій; - здатність застосовувати системний підхід для постановки задач оптимізації систем аналізу і синтезу газових сумішей; - здатність аргументувати вибір методів та засобів аналізу і синтезу газових сумішей для задач автоматизації комп’ютерно-інтегрованих технологій, критично оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення; - здатність демонструвати поглиблені знання сучасних методів та засобів аналізу і синтезу газових сумішей, пов'язаних із забезпеченням їх метрологічних та експлуатаційних характеристик; - уміння вирішувати задачі вимірювання концентрацій компонентів складних газових сумішей; - уміння вирішувати задачі аналізу і синтезу газових сумішей з врахуванням нетехнічних аспектів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Технологічні вимірювання та прилади - Метрологічне забезпечення технологічних вимірювань Кореквізити: - Метрологічне забезпечення засобів вимірювання витрати та об’єму плинних середовищ - Метрологічне забезпечення засобів газового аналізу
Короткий зміст навчальної програми: Вступна лекція про стан розвитку газодинамічних дросельних методів та пристроїв аналізу і синтезу газових сумішей. Теоретичні основи та засади побудови і моделювання газодинамічних дросельних систем аналізу і синтезу газових сумішей. Основи побудови пристроїв аналізу і синтезу газових сумішей. Моделювання і визначення газодинамічного опору. Побудова і моделювання пристроїв аналізу і синтезу газових сумішей. Розроблення принципів побудови систем синтезу сумішей з мікроконцентраціями компонентів та їх застосування. Аналіз похибок пристроїв аналізу і синтезу газових сумішей.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль, усне опитування, 50 % Контрольний захід – екзамен, 50 %
Рекомендована література: 1. Прохоров В.А. Основы автоматизации аналитического контроля химических производств. – М.: Химия, 1984. –320 с. 2. Коллеров Д.К. Газоанализаторы. Проблемы практической метрологии. - М.: Изд-во стандартов, 1980. - 176 с. 3. Рейман Л.В. Техника микродозирования газов. (Методы и средства для получения газовых смесей): Справочное пособие. - Л.: Химия, 1985. - 224 с. 4. Егоров В.А. Промышленное производство газовых смесей // Обзор. информ. – сер. Кислордная промышленность. – М.: НИИТЭХИМ, 1984. – 20 с. 5. Gary O. Nelson. Gas mixtures: preparation and control. Lewis Publishers, 1992. – 294 p.