Наукові основи та практика вдосконалення засобів метрологічного забезпечення

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.27
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Яцук Василь Олександрович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • тенденції розвитку і в області метрології, інформаційно-вимірювальних приладів, комплексів та систем, систем забезпечення єдності і простежуваності вимірювань; • сучасні наукові теорії та методи для синтезу та аналізу в галузі інформаційно-вимірювальних технологій; • можливості адаптування до постійно змінюваних і ускладнюваних умов досліджень, використання інтелектуальних засобів вимірювання та їх експлуатації в реальному масштабі часу, особливостей їх оперативного контролювання, дистанційного калібрування та метрологічної перевірки. вміти: • оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в завданнях проектування інтелектуальних систем вимірювання, управління забезпеченням єдності вимірювань, переносних метрологічних інструментів, створення засобів вимірювання, приладів, комплексів та систем та їх оперативного метрологічного контролювання; • аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інформаційно-вимірювальні технології • Метрологія та інженерія якості продукції • Управління якістю
Короткий зміст навчальної програми: Сучасний стан забезпечення єдності та простежуваності вимірювань, порівняльна характеристика та теоретичне визначення граничних можливостей методів автоматичного оперативного контролювання засобів вимірювальної техніки. Теоретичне дослідження можливостей забезпечення потрібної точності вимірювань з використанням тестових методів. Аналіз метрологічних властивостей кодокерованих мір напруги, опору та провідності з коригуванням похибок. Аналіз шляхів забезпечення єдності фізико-хімічних вимірювань та коригування додаткових похибок пристроїв оперативного контролювання вимірювальних засобів на місці експлуатації. Теоретичні можливості апаратно-програмного коригування похибок сучасних вимірювально-інформаційних систем на місці експлуатації.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) • Підсумковий контроль (70%, іспит):письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (ЗУ Про метрологію) від 05.06.2014 № 1314-VII (зі змінами та доповненнями, редакція від 03.07.2019). 2. Поліщук Є.С. Метрологія та вимірювальна техніка: підручник / Є.С. Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко; за ред. проф. Є.С. Поліщука. – 2-е вид., доп. та переробл. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 544 с. 3. ДСТУ ISO 10012:2005 (ISO 10012:2003, IDT). Система керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання. – Держспоживстандарт України, 2007. - Київ. - 20 с. 4. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань. Львів, «Бескид-біт», 2008. – 368 с. 5. Cyber-Physical Systems. Metrological Issues, Editors S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, IFSA Publishing, Barcelona, Spane, 2016. 6. Кіберфізичні системи: технології збору даних. Монографія: А.О. Мельник, О.Ю. Бочкарьов, Я.С. Парамуд, В.А. Голембо, В.О. Яцук; за ред. проф. А.О. Мельника. Львів: «Магнолія 2006», 2019. 7. Микийчук М.М. Активні імітатори електричного опору / Микийчук М.М., Яцук В.О., Стахів Р.І., Яцук Ю.В. – Львів: Растр-7,2020. – 168 с. 8. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно-измерительной техники. – К.: Вища школа, 1983. – 455 с.