Сучасні тенденції розвитку методів і засобів температурних вимірювань

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.30
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Луцик Ярослав Теодорович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • знати різновиди та принципи роботи сучасних перетворювачів температури та теплових потоків, їх класифікацію, галузі та особливості застосування; • знати сучасні тенденції розвитку приладів для вимірювання температури та теплових потоків вміти: • вміти обрати ефективний засіб вимірювання температури або теплового потоку для заданих умов експлуатації об’єкта; • для конкретної вимірювальної задачі і умов проведення експерименту вміти оцінити необхідну точність вимірювань та оцінити похибку результату вимірювань. know:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вибрані питання опрацювання результатів вимірювань та вимірювальних сигналів; • Платформа та середовище розроблення обчислювально-вимірювального обладнання в межах візуальної мови програмування LabVIEW.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація сучасних перетворювачів температури та теплових потоків. Класичні методи та засоби вимірювання температури та теплових потоків, їх переваги та обмеження. Застосування нових фізичних принципів для створення засобів вимірювання температури та теплових потоків у сучасних об’єктах. Лазерні, акустичні, ядерно-квадрупольні термометри. Особливості вимірювань температури та теплових полів мікрооб’єктів та шляхи технічної реалізації процедури вимірювання. Температура у нанотехнологіях, особливості процедури вимірювання.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) • Підсумковий контроль (70%, іспит): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, Ya. Lutsyk, L. Buniak. Handbook of Thermometry and Nanothermometry. – International Frequency Sensor Association (IFSA) Publishing, S. L., Barcelona, Spain.- 2015 – 526 p. 2. Cyber-Physical Systems. Metrological Issues – IFSA Publishing, S. L., Barcelona, Spain.- 2016/ Editors: S. Yatsyshyn and B. Stadnyk.– 336 p. 3. Луцик Я.Т., Стадник Б.І., Гук О.П., Лах О.І., Вимірювання температури: теорія та практика. Львів: Бескід-Біт.- 2006.–560 с. 4. Луцик Я.Т., Буняк Л.К., Рудавський Ю.К., Стадник Б.І. Енциклопедія термометрії. Львів: Вид-во НУ”Львівська політехніка”, 2003.- 428 с. 5. Вимірювання у нанотехнологіях: методи і засоби/[ П.Гамула, М.Дацюк, В.Крайовський, Я.Луцик та ін.] За ред д.т.н., проф. Б.Стадника–Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2016.- 188 с. 6. Дж.Фрайден. Современные датчики. Справочник. Москва: Техносфера.- 2006.- 592 с. 7. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление. Справочное пособие М.: Энергоатомиздат, 1990. 8. Линевег Ф. Измерение температуры в технике. Пер. с нем./Под. ред. Л.А.Чарихова. М.: Металлургия,1980. 9. Куинн Т. Температура: Пер. с англ. - М.: Мир, 1985. - 448 с. 10. Засоби та методи вимірювань неелектричних величин / За ред. проф. Є.Поліщука,- Львів: "Бескид-Біт", 2008. 11. Метрологія та вимірювальна техніка : Підручник — 2-е вид., доп. та переробл. /Є.С.Поліщук, М.М. Дорожовець, В.О. Яцук, В.М. Ванько, Т.Г. Бойко ; 3а ред. Є.С. Поліщука; — Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. — 544 с. 12. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т./ М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник, В. Василюк, Р. Борек, А. Ковальчик; За ред. Б. Стадника. – Львів: вид-во НУ "Львівська політехніка", 2005 13. Поліщук Є.С., М.М. Дорожовець, Б.І. Стадник, О.В. Івахів, Т.Г. Бойко, А. Ковальчик: Засоби та методи вимірювань неелектричних величин: Підручник: /За ред. проф. Є.С. Поліщука. – Львів: вид-во "Бескид Біт", 2008.