Метрологічне забезпечення засобів вимірювання витрати та об'єму плинних середовищ

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.25
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології
Лектор: д.т.н., доцент, Лесовой Леонід Васильович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання сучасних методів проведення досліджень в області метрології та інформаційно-вимірювальної техніки, здатність продемонструвати поглиблені знання у вибраній області наукових досліджень; - знання сучасних методів метрологічного дослідження засобів вимірювальної техніки, які вимірюють фізичні параметри непрямим методом; - уміння застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу сенсорів, приладів, комплексів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; - уміння застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, підчас розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень; - уміння оцінювати доцільність та можливість застосовувати нові методи і технології в завданнях проектування смарт-сенсорів, смарт-метрологічних інструментів, створенні засобів вимірювання, приладів, комплексів та систем; - уміння аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: - Технологія написання та оформлення наукових праць та дисертації. Кореквізити: - Метрологічне забезпечення засобів газового аналізу; - Газодинамічні явища у витратомірах та їх вплив на результати вимірювання витрати та кількості.
Короткий зміст навчальної програми: Метою дисципліни є вивчення сучасного стану розвитку засобів вимірювання витрати та кількості плинних газоподібних та рідких енергоносіїв. Розглянуто основи нормативного забезпечення витратомірів змінного перепаду тиску та складові їх метрологічного забезпечення. Розглянуто методику оцінювання невизначеності значення витрати та кількості плинного енергоносія, вимірюваного за допомогою витратомірів змінного перепаду тиску, можливості розширення діапазону вимірювання витрати середовища за умови забезпечення нормованого значення невизначеності та методика розрахунку параметрів витратоміра змінного перепаду тиску, який забезпечує мінімальне значення відносної сумарної розширеної невизначеності результату вимірювання витрати та кількості плинного енергоносія.
Методи та критерії оцінювання: Письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, 30%; контрольний захід – екзамен, 70%.
Рекомендована література: 1. Пістун Є.П., Лесовой Л.В. Нормування витратомірів змінного перепаду тиску. – Львів: ЗАТ «Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв», 2006. –576 с 2. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества веществ: Справочник: Кн. 1 / П.П. Кремлевский / – [5-е изд., перераб. и доп.] – СПб.: Политехника, 2002. – 409 с. 3. Measurement of fluid flow – Evaluation of uncertainty. ISO 5168: 2005. 4. Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідин і газів за допомогою стандартних звужуючих пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань. (ГОСТ 8.586.5–2005, IDT): ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009. – [Чинний від 2010–04–01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2010. – 196 с. – (Національний стандарт України). 5. Дорожовець М. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т. / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник, В. Василюк, Р. Борек, А. Ковальчик; За ред.. Б. Стадника. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,2005. – Т.1. Основи метрології. – 532 с. 6. Дорожовець М. Основи метрології та вимірювальної техніки: Підручник: У 2 т. / М. Дорожовець, В. Мотало, Б. Стадник, В. Василюк, Р. Борек, А. Ковальчик; За ред.. Б. Стадника. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”,2005. – Т.2. Вимірювальна техніка. – 656 с. 7. Комп’ютерна програма “САПР “Расход-РУ” версія 2.0: посібник користувача / [Є.П. Пістун, Л.В. Лесовой, Ф.Д. Матіко, О.Я. Масняк, Р.Л. Лесовой]. – Львів: Вид-во ЗАТ “Інститут енергоаудиту та обліку енергоносіїв”, 2010. – 24 с.