Педагогічна практика

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Прохоренко Сергій Вікторович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: - засади формування паттерну комунікативного шляху передачі інформації; - формування навичок взаємодії (як контактної так і дискантної/цифрової) з іншими ментальними структурами; - формування уявлень про психологію управління та імідж сучасного викладача; - розкриття наукових засад, мети і принципів професійної освіти; - пізнання особливостей педагогічного процесу; - формування уявлень щодо принципів, методів і форм організації навчання у виші; - ознайомлення з методами педагогічних досліджень із проблем професійної підготовки фахівців. - пізнання особливостей гуманізації та гуманітаризації вищої освіти; - формування уявлення про особистість, її розвиток, психічне здоров’я і прояв здібностей на шляху самовдосконалення; - пізнання стилів педагогічного управління; вміти: – інтегрувати знання, які сприяють зростанню особистості, прояву її творчого потенціалу – ставити мету, планувати, організовувати, стимулювати, контролювати, аналізувати результати навчально-пізнавальної діяльності студентів; – володіти процесом формування паттернів комунікативного шляху передачі інформації та мистецтвом його гнучкого переформатовування з огляду на тренд засвоєння формованого ним потоку лекційної інформації; – формувати протоколи інформаційної взаємодії з іншими ментальними структурами; – застосовувати у викладацькій діяльності технології психології вищої школи; – використовувати психологічні та педагогічні знання для організації професійної діяльності; – складати психологічний портрет індивідуальності; – використовувати засади та практики навчальної гри у навчально-виховному процесі; – характеризувати освітні рівні вищої школи та володіти засадничими категоріями методики та застосовувати їх при виконанні завдань.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Філософія і методологія науки Іноземна мова для академічних цілей Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: Лекційна майстерність. Психологія вищої школи. Предмет та задачі психології вищої школи. Психологія особистості. Соціально-психологічна структура групи та інфільтрація у неї інформаційних структур, блокуючи сприйняття. Психологія спілкування. Комунікативний процес в умовах зашумлюючого підпорогового несприйняття. Психологічна характеристика процесу комунікації. Психологія конфлікту. Конфлікти та шляхи їх подолання. Наведені конфлікти між інформаційними мемами. Система вищої освіти в Україні, тенденції та перспективи розвитку. Mетодичне забезпечення навчального процесу. Сучасні технології навчання.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) Підсумковий контроль (70%, залік): письмово-усна форма
Рекомендована література: Open Access and Digital Pedagogy Resources (haverford.edu) http://digitalpedagogy.haverford.edu Digital Pedagogy - A Guide for Librarians, Faculty, and Students https://guides.library.utoronto.ca/c.php?g=448614&p=3340274 Андреева Г.М. Социальная психология. – М. : Аспект-пресс, 2000. Будіянський М. Ф. Психологія особистості : учбово-методичний посібник. – Одеса : Астропринт, 1999. – 112 с. Загальна психологія. За ред. Максименка С. Д. – 2 вид. – Вінниця : Нова книга, 2004. Квинн Вирджиния. Прикладная психология. – Санкт-Петербург: Питер, 2000. – 560 с. Майерс Д. Социальная психология. – Санкт-Петербург : Питер, 1999. М'ясоїд П. А. Загальна психологія : навч. посібник / П. А. М'ясоїд – К. : Вища школа, 2000. – 479 с. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.] ; за ред. З. Н. Курлянд. – 2 вид. переробл. і допов. – К. : Знання, 2005. Теорія і методика професійної освіти : навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Т. Ю. Осипова, Р. С. Гурін [та ін.] ; за ред.. З. Н. Курлянд. – К. : Знання, 2012. Роджерс К. Становление личности: Взгляд на психотерапию / Пер. с англ. – М. : ЭКСМО-пресс, 2001. – 414 с.

Педагогічна практика

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.O.007
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Лектор: Івахів Орест Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Дисципліна “Верифікація засобів вимірювальної техніки” є одною із основних фахових дисциплін професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка”. Метою викладання дисципліни є вивчення студентами сучасних методів та засобів верифікації (метрологічної перевірки) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), набуття вміння проведення вимірювального експерименту та опрацювання його результатів щодо встановлення відповідності ЗВТ, який перевіряють, вимогам нормативних документів (НД) та придатності до застосування
Завдання: Завдання навчальної дисципліни відповідно до освітньої програми Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ? розуміння фундаментальних розділів математики та фізики в обсязі, необхідному для володіння математичним апаратом спеціальності “Ме¬т-ро¬логія та інформаційно-вимірювальна техніка”, здатність вико¬ристо¬ву-вати математичні методи та фізичні ефекти в обраній професії; ? базові знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних техно¬ло-гій; ? забезпечення соціальної, природної та техногенної безпеки; ? вміння здійснювати збір, аналіз та систематизацію науково-технічної інфор¬мації. фахові компетентності: ? базові знання основних понять і термінів метрології та вимірювальної тех¬ніки, організацію метрологічної системи в Україні у сфері верифі¬ка-ції ЗВТ; ? основні нормативні документи (НД) в області верифікації ЗВТ - технічні регламенти, стандарти, методики, нормативно-правові акти тощо; ? базові знання про одиниці величин, їх відтворення та зберігання, етало-ни величин; ? базові знання про методи вимірювань та методи верифікації ЗВТ і мето-дики їх реалізації, способи автоматизації процедури верифікації ЗВТ; 3 базові знання про види ЗВТ та їх метрологічні характеристики;.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: - вміння аналізувати умови проведення вимірювального експерименту щодо верифікації ЗВТ вибрати відповідний метод і засоби вимірювань і провести вимірювальний експеримент щодо верифікації ЗВТ; - вміння здійснити опрацювання експериментальних даних верифікації ЗВТ, зробити висновок щодо відповідності ЗВТ вимогам НД, які регламентують його метрологічні характеристики, та оформити відповідні документи; вміння здійснити оцінювання точності результатів верифікації ЗВТ з метою встановлення їх достовірності
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін Попередні навчальні дисципліни: 1. Основи метрології та вимірювальної техніки 2. Методи і засоби вимірювань електричних величин 3. Методи і засоби вимірювань неелектричних величин 4. Опрацювання результатів вимірювань 5. Аналогові та цифрові засоби вимірювань Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Метрологічне забезпечення виробництва 2. Проектування вимірювальних приладів
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна “Верифікація засобів вимірювальної техніки” є одною із основних обов’язкових фахових дисциплін професійної та практичної підготовки магістрів за спеціальністю 152 “Метрологія та інформаційно- вимірювальна техніка”. Метою викладання дисципліни є вивчення студентами сучасних методів та засобів верифікації (метрологічної перевірки) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), набуття вміння проведення вимірювального експерименту та опрацювання його результатів щодо встановлення відповідності ЗВТ, який перевіряють, вимогам нормативних документів (НД) та його придатності до застосування. Дисципліна “Верифікація засобів вимірювальної техніки” складається з лекційного курсу, лабораторного практикуму, розрахункової роботи (для студентів денної форми навчання) та контрольних робіт (для студентів заочої форми навчання). Структура курсу “Верифікація засобів вимірювальної техніки” і методика його викладання спрямовані, насамперед, на розгляд питань, які є спільними щодо верифікації різних типів ЗВТ, призначених для вимірювань різних видів величин як електричної, так і неелектричної природи, а також питань щодо калібрування ЗВТ: ¦ вивчення та аналіз методів верифікації ЗВТ, оскільки один і той же метод можна використати для верифікації різних типів ЗВТ. Наприклад, методом безпосереднього порівняння ЗВТ, який перевіряють, із еталонним здійснюють верифікацію вимірювальних приладів безпосереднього оцінювання, призначених для вимірювання як електричних величин - амперметрів, вольтметрів, ватметрів та ін., так і неелектричних величин - рідинних та газових витратомірів, манометрів, віскозиметрів та ін.; ¦ вивчення та аналіз методів вимірювань, оскільки один і той же метод верифікації ЗВТ може бути реалізований шляхом використання різних методів вимірювань, що визначає методику опрацювання результатів верифікації ЗВТ та оцінювання їх точності. Наприклад, метод порівняння ЗВТ, який перевіряють, із еталонним за допомогою компаратора може бути реалізований шляхом використання таких методів вимірювань, як метод заміщення, метод протиставлення, диференціальний та нульовий методи; ¦ оцінювання точності результатів верифікації ЗВТ та їх достовірності здійснюється за методикою обчислення невизначеності (непевності) результату вимірювання у процедурі верифікації та калібрування ЗВТ, який калібрують, що відповідає сучасним тенденціям розвитку світової метрології. Матеріал курсу “Верифікація засобів вимірювальної техніки” може бути використаний студентами у процесі виконання магістерських кваліфікаційних робіт
Опис: Опис навчальної дисципліни (назви тем, короткий зміст) Мета і задачі курсу “Верифікація засобів вимірювальної техніки”. Метрологічна система України. Засоби вимірювальної техніки Методи вимірювань. Методи верифікації засобів вимірювальної техніки Оцінювання точності і достовірності результатів верифікації засобів вимірювальної техніки. Встановлення відповідності засобів вимірювальної техніки за результатами їх верифікації Верифікація засобів вимірювальної техніки методом безпосереднього порівняння із еталонними засобами Верифікація засобів вимірювальної техніки методом порівняння із еталонними засобами за допомогою компаратора. Верифікація вимірювальних приладів методом прямого вимірювання величини, що відтворюється еталонною мірою. Верифікація цифрового термометра з резистивним термо¬пе¬ретво¬рю¬ва¬чем Метод вимірювання величини, що відтворюється мірою, яку перевіряють. Верифікація засобів вимірювальної техніки методом непрямих вимірювань. Автономна верифікація засобів вимірювальної техніки. Вимірювальний експеримент. Похибки вимірювань. Правила заокруглювання похибок та результатів вимірювань. Записування результатів вимірювань Методика опрацювання результатів прямих вимірювань з багаторазовими спостереженнями з нормальним розподілом похибок результатів окремих спостережень. Встановлення інтервальних оцінок Перевірка гіпотези щодо рівноточності та корельованості груп експериментальних даних. Опрацювання результатів нерівноточних вимірювань Розрахунок характеристик похибок опосередко¬ваних вимірювань з одноразовими спостережен¬нями. Вирази похибок опосередкованих вимірю¬вань. Опрацювання похибок результатів опосередкованих вимірювань з багаторазовими спостереженнями Опрацювання результатів сукупних і сумісних вимірювань. Формування системи нормальних рівнянь методом найменших квадратів. Оцінювання похибок результатів сукупних і сумісних вимірювань Перевірка стаціонарності рядів. Опрацювання часових рядів спостережень Перевірка гіпотези щодо підпорядкованості експериментальних даних прийнятому законові розподілу
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – перевірка виконання та захист лабораторних робіт, усне та фронтальне опитування, перевірка виконання та захист контрольної роботи. Методи оцінювання знань – вибіркове усне опитування, тести. Екзамен – тестовий контроль, усне опитування Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти. Поточний контроль (ПК) - 40-балів Екзаменаційний контроль (письмова частина ) - 50-балів Екзаменаційний контроль (усна частина) - 10-балів Разом за дисципліну – 100 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів навчання проводиться відповідно до якості і повноти виконання завдань поточного контролю, розрахунково-графічних, курсових, залікових контрольних, кваліфікаційних робіт, а також захисту курсових і кваліфікаційних робіт.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM): First edition. — ISO. 1993. - 101 р. 2. Метрологія. Застосування «Вказівок до подання непевності вимірювань»: ДСТУН РМГ 432006. [Чинний від 2007.01]. Київ: Держстандарт України, 2006. - 34 с. (Національний стандарт України). 3. Обозовський С.С. Теоретичні основи інформаційновимірювальної техніки / С.С. Обозовський // – Київ: НМК ВО, 1991. - 223 с. 4. Новицкий П.В. Оценка погрешностей результатов измерений / П.В. Новицкий, И.А. Зограф // Монография. Ленинград: Энергоатомиздат, 1991. – 304 с. 5. Володарский Є. Статистична обробка даних: Навч. посіб. / Є.Т. Володарский, Л.О. Кошевая // – Київ: НАУ, 2008. – 308 с. 6. Дж.Бендат, А.Пирсол. Прикладной анализ случайных данных – Москва: Мир, 1989. – 340 с. 7. Е.И.Пустильник. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. – Москва: Наука, 1968. – 288 с. 8. Ван дер Ванден Б.Л. Математическая статистика. – Москва: Издательство иностранной литературы, 1960. – 340 с. 9. Орнатский П.П. Теоретические основы информационно измерительной техники / П. Орнатский // Киев: Вища школа, 1983. - 455 с. 10. Дорожовець М.М. Опрацювання результатів вимірювань / М. Дорожовець // Навч. посібник. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. –624 с. 11. Davis J. ASM International. Tensile Testing, Second Edition / Edited by J.R. Davis // Materials Park, Ohio, USA, 2004. 279 р. 12. D 638 Test Method for Tensile Properties of Plastics. Annual Book of ASTM Standards, 2004. Vol 08.01. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://classes.engr.oregonstate.edu/mime/winter2012/me453001/Lab1%20 %20Shear%20Strain%20on%20Polymer%20Beam/ASTM%20D63802a.pdf. 32 13. Бубела Іванна Василівна. Опрацювання результатів вимірювання при відхиленні їх статистичних властивостей від типових. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення (УДК 006.91: 621.317) – Львів: 2016 14. Пономарьов П. Безпека харчових продуктів та продовольчої сировини: Навчальний посібник / Пономарьов П.X., Сирохман І.В. // К.: Лібра, 1999. 272 с. 15. Столярчук П. Упровадження систем контролю молочної продукції — запорука її якості та безпечності / П. Столярчук, О. Малик // Стандартизація, сертифікація, якість, 2011. — № 6. — с. 61 64. 16. Черевко О.І. Методи контролю якості харчової продукції: Навч. посібник для студ. вищих навч, закл. технол. спец. / О.І. Черевко, Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова, Л.Р. Димитрієвич, Ж.А. Крутовий, Л.Г. Зіборова. — Харків: ХДУХТ, 2005. — 230 с. 17. Попова Н.В. Контроль якості та безпеки продукції галузі / Попова Н.В., Мисюра Т.Г. // Курс лекцій для студ. напряму 6.051701 "Харчові технології та інженерія" ден. та заоч. форм навч. — К.: НУХТ, 2012. — 176 с. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/102.02.pdf. 18. Gumbel E. Statistics of Extremes / E. J. Gumbel // New York: Columbia University Press, 1958. – 375 р. 19. Дорожовець М. Опрацювання результатів спостереження на основі наближеного методу порядкових статистик / М. Дорожовець, І. Попович // Вимірювальна техніка та метрологія. 2014. № 75. – с. 812.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).