Математичне моделювання у сфері інженерії якості

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.030
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Гоц Наталя Євгенівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: тенденції розвитку в області метрології та інженерії якості; сучасні наукові концепції моделювання в галузі інформаційно-вимірювальних технологій; математичне та фізичне моделювання за змінюваних і ускладнюваних умов досліджень, використання інтелектуальних засобів вимірювання, особливостей їх оперативного контролювання, дистанційного калібрування та метрологічної перевірки. вміти: оцінити стан сфери технічного регулювання в Україні; використовувати інструментарій для забезпечення стабільності рівня якості продукції, процесів та послуг; застосовувати математичне моделювання для розв’язування задач синтезу та аналізу сенсорів, приладів, комплексів та систем, характерних обраній області наукових досліджень; досліджувати і моделювати явища та процеси у складних динамічних температурних, електричних та магнітних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Аналітичні і числові методи досліджень Проблеми технічного регулювання та оцінювання відповідності Наукові основи та практика вдосконалення засобів метрологічного забезпеченн
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення основних засад математичного та фізичного моделювання, підходів до розвитку інженерії якості в контексті основних напрямків адаптації до законодавства ЄС у сфері стандартизації, оцінки відповідності, метрології, управління якістю, захисту прав споживача тощо. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) Підсумковий контроль (70%, іспит):письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник – Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2004, - 500 с. 2. Ціж Б.Р., Байцар Р.І., Варивода Ю.Ю., Васерук Н.Я. Кваліметрія: Навч.посібник. – Львів: В-во ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького, 2014. – 150 с. 3. Величко О.Г., Должанський А.М., Віткін Л.М. і ін.. Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості, Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2010 – 393 с. 4. Сопільник Л.І., Остапенко О.І. Стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація в системі адміністративного права: Навч.поібник, Львів, університет бізнесу та права,2011.–124с. 5. Гриценко Ф.В. Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації. Стан, тенденції та перспективи: Монографія. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015. – 124 с. 6. Чабан О.П. Сертифікаційні випробування і метрологічне забезпечення: навч. Посібник, Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 332 с. 7. Закон України «Про загальну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС», 2004 (зі змінами 2009) 8. Акредитація органів з оцінки відповідності. Збірник нормативно-правових документів та методичних матеріалів. Серія: Якість, стандартизація, метрологія та сертифікація. – Львів: ДЦСМС, 2002, випуск 4. – 62 с. 16.Кордіяка Ю.М. Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів: Автореф. Дис. … Канд.. техн.. наук/Нац. Ун-т «Львів.політехніка» - Львів, 2017. – 23 с.