Тенденції розвитку систем управління

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.037
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Яцук Василь Олександрович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • тенденції розвитку і найважливіші нові наукові досягнення в області метрології, інформаційно-вимірювальних систем, систем управління та в суміжних галузях; • сучасні наукові теорії та методи для синтезу та аналізу в галузі забезпечення якості на основі інформаційно-вимірювальних технологій; • можливості адаптування до постійно змінюваних і ускладнюваних умов досліджень, особливостей використання інтелектуальних засобів автоматизації процесів в галузі забезпечення якості продукції, товарів, послуг. вміти: • оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій під час проектування та аналізу інтелектуальних систем для задач управління якістю підприємств різного профілю; • аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі забезпечення якості продукції, товарів, послуг, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Управління якістю • Метрологія та інженерія якості продукції • Методи та засоби вимірювань, випробувань і контролю
Короткий зміст навчальної програми: Метрологія в межах сфери застосування стандартів ISO 9000 та ISO 9001, оцінка відповідності та акредитація. Розвиток інформаційно-енергетичної теорії оцінювання показників якості продукції, послуг. Сучасні вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання для забезпечення якості та задоволеності споживачів. Тенденції розвитку систем управління якістю під час надання послуг в житлово-комунальній сфері. Тенденції розвитку та особливості вибору методів загального оцінювання ризиків. Особливості реалізації якісних методів пошуку, допоміжних методів, методів функціонального аналізування під час оцінювання ризиків, методів аналізування сценаріїв. Критерії вибору та особливості реалізації якісно-напівкількісних методів і кількісних методів під час оцінювання ризиків.
Методи та критерії оцінювання: 6. Методи і критерії оцінювання • Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) • Підсумковий контроль (70%, іспит):письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Кваліметрія: навч. посібник / В.Р. Куць, П.Г. Столярчук, В.М. Друзюк. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 256 с. 2. ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015 IDT) Системи управління якістю. Вимоги. Київ: ДП «УкрНДЦ». – 2016. – 22 с. 3. ДСТУ ISO 31000:2018 (ISO 31000:2018, IDT) Менеджмент ризиків. Принципи та настанови. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://document.ua/menedzhment-rizikiv_-principi-ta-nastanovi-std40864.html (Дата доступу: 22.04.2020 р.). 4. Яцук В.О., Малачівський П.С. Методи підвищення точності вимірювань. Львів, «Бескид-біт», 2008. – 368 с. 5. Cyber-Physical Systems. Metrological Issues, Editors S. Yatsyshyn, B. Stadnyk, IFSA Publishing, Barcelona, Spane, 2016. 6. Кіберфізичні системи: технології збору даних. Монографія: А.О. Мельник, О.Ю. Бочкарьов, Я.С. Парамуд, В.А. Голембо, В.О. Яцук; за ред. проф. А.О. Мельника. Львів: «Магнолія 2006», 2019. 7. Метрологія та вимірювальна техніка, підручник / Поліщук Є.С., Дорожовець М.М., Яцук В.О., Ванько В.М., Бойко Т.Г.; за ред. проф. Поліщука Є.С. – 2-е вид., доп. та переробл. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2012. – 544 с. 8. ДСТУ IEC/ISO 31010:2013. Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику. Національний стандарт України (IEC/ISO 31010:2009, IDT). Київ: Мінекономрозвитку України, 2015. 73 с. 9. Про житлово-комунальні послуги. Закон України 2189-VIII, чинний. [Електронний ресурс] Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19 Дата доступу: (05.03.2020 р.)