Вибрані питання опрацювання результатів вимірювань та вимірювальних сигналів

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Дорожовець Михайло Миронович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: положення теорії похибок та непевності результату вимірювання, методики оцінювання непевності; класифікацію похибок (основна і додаткова; випадкова, методична систематична тощо) методи мінімізації похибок; методи усунення систематичних складових похибок: формування вибірки; вміти: аналізувати чинники впливу, формувати бюджет непевності результату вимірювання; критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Управління науковими проектами; Технологія написання та оформлення наукових праць та дисертації.
Короткий зміст навчальної програми: Оцінювання похибок та непевності й подання результату вимірювання згідно з керівним документом ISO. Непевність, її джерела та складові. Оцінювання непевності. Джерела похибок і способи аналізу їх впливу. Методи перевірки засобів вимірювання. Нормування похибок, та процедури перевірки. Спеціальні методи усунення систематичних складових похибок. Формування виборок отриманих результатів. Інструментальні складові непевності. Складові непевності, зумовлені зовнішніми чинниками. Метод Монте-Карло для моделювання непевності.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (30%)) Підсумковий контроль (70%, іспит):письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Є.С. Поліщук: Засоби та методи вимірювань неелектричних величин. Підручник / Є.С. Поліщук, М.М.Дорожовець, Б.І.Стадник, О.В.Івахів, Т.Г.Бойко, А.Ковальчик, за ред. проф. Є.С.Поліщука – Львів: «Бескид Біт», 2008, - 618 с. 2. Дорожовець М. Опрацювання результатів вимірювань. Навч. посібник. / М. Дорожовець. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2007. — 624 с. 3. Coleman H. W. Experimentation, Validation, and Uncertainty Analysis for Engineers / Hugh W. Coleman, W. Glenn Steele. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 2009, 317 p. 4. JCGM 100:2008, Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement.- 1995. – 134 р. 5. JCGM 101:2008, Evaluation of measurement data — Supplement 1 to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” — Propagation of distributions using a Monte Carlo method. – 2008. – 90 р. 6. JCGM 104:2009, Evaluation of measurement data — An introduction to the “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and related documents. JCGM 2009. – 2009. – 28 р.