Прецизійна мехатроніка та адитивні технології

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.035
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інтелектуальної мехатроніки та роботики
Лектор: Мирослав Тихан
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета
Завдання: Завдання
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: - основи оптико-механічних функціональних вузлів мехатроніки; - методику розрахунку типових вузлів мехатронних пристроїв; - теоретичні основи побудови та принципу роботи мехатронних пристроїв, їх розрахунок; - функціональні та конструктивні особливості оптико-механічних вузлів мехатронних засобів. Підготовлений фахівець повинен вміти: - проводити попередній розрахунок оптико-механічних типових вузлів та мехатронних пристроїв; - застосувати елементи оптико-механічних систем; -використати при проектуванні конструктивні особливості оптико-механічних вузлів та мехатронних систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: фізика; інженерна механіка; основи точності мехатронних засобів; основи мехатроніки; електро-механічні вузли мехатроніки. кореквізити: інтелектуальні мехатронні системи; моделювання електронних вузлів; моделювання в приладобудуванні
Короткий зміст навчальної програми: Цією дисципліною ставиться завдання вивчення теоретичних засновків і принципів дії спеціальних механізмів оптичних систем і навчити їх самостійно виконувати розрахунок оптико-механічних пристроїв. Оптичні освітлювальні системи. Лупа і мікроскоп. Телескопні системи. Фотографічний об’єктив. Оптика телевізійних систем. Проекційні системи. Оптичні фотоелектричні системи. Оптичні системи для лазерів. Оптичні системи подвійної симетрії. Абераційний розрахунок оптичних систем.
Опис: Опис
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%), • підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово-усна форма (70%).
Критерії оцінювання результатів навчання: Критерії
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Андреев Л.Н., Грамматин А.П., Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Сборник задач по теории оптических систем. – М.: Машиностроение, 1987. – 192 с. 2. Апенко М.И., Запрягаева Л.А., Свешникова И.С. Задачник по прикладной оптике / Учеб. пособие для студ. оптич. специальностей вузов. – М.: Недра, 1987. – 310 с. 3. Бегунов Н.Н., Заказнов Н.П., Кирюшин С.И., Кузичев В.И. Теория оптических систем / Учебн. для оптич. спец. вузов; 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1981. – 432 с. 4. Паламарчук В.О. Вступ до технології оптичного приладобудування / Навч. посібн.; Каф. оптики Чернівец. ун-ту. – Чернівці, 1977. – 65 с. – (НБ ЛДУ І 355036 ) 5. Турыгин И.Г. Прикладная оптика: Фотографические, проекционные и фотоэлектрические системы; Методы аберационного расчета оптических систем. – М.: Машиностроение, 1966. –431 с. - (НБ ЛДУ ІІ 111023) 6. Элементы приборных устройств (основной курс). В двух частях под редакцией О.Ф.Тищенко. М.: Высшая школа, 1982 г.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).