Проблеми технічного регулювання та оцінювання відповідності

Спеціальність: Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Код дисципліни: 8.152.00.M.036
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційно-вимірювальних технологій
Лектор: Професор Байцар Роман Іванович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • європейський підхід до технічного регулювання та його законодавчі основи в Україні; • національну систему стандартизації, як елемента забезпечення якості; • систему сертифікації УкрСЕПРО, систему акредитації та державного ринкового нагляду. вміти: • оцінити стан сфери технічного регулювання в Україні; • використовувати інструментарій для забезпечення стабільності рівня якості продукції, процесів та послуг; • пропонувати шляхи реформування сфери технічного регулювання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Управління якістю • Оцінювання відповідності • Тенденції розвитку систем державного управління
Короткий зміст навчальної програми: Ознайомлення з основними ознаками відомих підходів до технічного регулювання, питаннями організації діяльності у сфері технічного регулювання в контексті основних напрямків адаптації до законодавства ЄС у сфері стандартизації, оцінки відповідності, метрології, управління якістю, захисту прав споживача і державного ринкового нагляду. Процедурами оцінювання відповідності продукції; процесів та послуг. Акредитацією органів з оцінки відповідності, інспекційних органів, органів сертифікації СУЯ та персоналу, випробувальних лабораторій та нормативними документами, що регламентують вимоги до них. Впровадження технічних регламентів. Декларування відповідності. Стратегічні завдання розвитку сфери технічного регулювання.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль: (усне опитування, контрольні заходи (40%)) • Підсумковий контроль (60%, іспит):письмово-усна форма
Рекомендована література: 1.Стригунова М.Н. Сертифікація: теорія і практика: Навч. Посібник. – Севастополь, СНУЯЕ та П, 2012. – 375 с. 2.Бичківський Р.В., Столярчук П.Г., Гамула П.Р. Метрологія, стандартизація, управління якістю і сертифікація: Підручник/Р.В.Бичківський, П.Г.Столярчук, П.Р.Гамула. – Львів: Вид-во НУ «Львіввська політехніка», 2004, - 500 с. 3. Ціж Б.Р., Байцар Р.І., Варивода Ю.Ю., Васерук Н.Я. Кваліметрія:Навч.посібник. – Львів: В-во ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького, 2014. – 150 с. 4. Величко О.Г., Должанський А.М., Віткін Л.М. і ін.. Інноваційна діяльність у сферах техніки, технології, технічного регулювання і забезпечення якості/О.Г. Величко, А.М.Должанський, Л.М. Віткін і ін. – Дніпропетровськ: Вид-во «Свідлер А.Л.», 2010 – 393 с. 5. Черепков С.Т.,Кондрашов С.І., Будьоний М.М. та ін.. Технічне регулювання та підтвердження відповідності в Україні: Підручник/ С.Т Черепков, С.І. Кондрашов, М.М.Будьоний та ін. – Харків: вид-во Підручник НТУ «ХПІ», 2010. – 440 с. 6. Сопільник Л.І., Остапенко О.І. Стандартизація, якість продукції, метрологія, сертифікація в системі адміністративного права: Навч.поібник/ Л.І.Сопільник, О.І.Остапенко, Львів, університет бізнесу та права,2011.–124с. 7. Величко О.М., Кучерук В.Ю., Гордієнко Т.Б., Севастьянов В.М. Основи стандартизації та сертифікації: Підручник/ О.М.Величко, В.Ю.Кучерук, Т.Б.Гордієнко,В.М.Севастьянов. – Херсон: Олді-плюс, 2013. – 364 с. 8. Гриценко Ф.В. Документи міжнародних і європейських організацій стандартизації. Стан, тенденції та перспективи: Монографія/ Ф.В.Гриценко. К.: ДП «УкрНДНЦ», 2015. – 124 с. 9. Чабан О.П. Сертифікаційні випробування і метрологічне забезпечення: навч. Посібник/О.П.Чабан. – Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 332 с. 10. Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» 2015. 11. Закон України «Про загальну програму адаптації законодавства України до законодавства ЄС», 2004 (зі змінами 2009) 12. Закон України «Про підтвердження відповідності», 2001. 13. Закон України «Про акредитацію органів з оцінки відповідності», 2001. 14. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність», 2005. 15. Акредитація органів з оцінки відповідності. Збірник нормативно-правових документів та методичних матеріалів. Серія: Якість, стандартизація, метрологія та сертифікація. – Львів: ДЦСМС, 2002, випуск 4. – 62 с. 16.Кордіяка Ю.М. Вдосконалення нормативно-технічного забезпечення випробувань та якості косметичних засобів: Автореф. Дис. … Канд.. техн.. наук/Нац. Ун-т «Львів.політехніка» - Львів, 2017. – 23 с. 17. www.me/kmu.gov.ua, www.ukrndnc.org.ua, http://sdla.gov.ua/.