Біоінформатика та інформаційні технології в біотехнології

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.O.3
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: к.т.н., доцент Петріна Романа Омелянівна к.х.н., асистент Монька Наталія Ярославівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання сучасних методів досліджень в області біотехнології, біоінженерії та біоінформатики для створення нових біотехнологічних об’єктів. • Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. • Досліджувати і моделювати процеси в біологічних системах. • Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень. • уміння використовувати різноманітні програми для моделювання тих чи інших біологічних процесів, уміння розшифровування, передбачення структури і проектування необхідних білків; • уміння аналізувати організацію та еволюцію геномів, а також механізм дії біологічно активних речовин в ланцюгу ген-білок-функція і використання отриманої інформації як для розробки нових біотехнологій так і для створення нових лікарських препаратів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Молекулярна біологія; Біоінженерія (клітинна,генетична); Генетика (загальна та молекулярна); кореквізити: Молекулярна біотехнологія та біоінженерія; Біотехнологія та біоінженерія рослин і методи аналізу геному; Фізико-хімічні та біофізичні методи ідентифікації біоорганіки
Короткий зміст навчальної програми: Основи біоінформатики. Інформаційні технології та процеси. Інформаційні технології в системах організаційного управління. ЕОМ при виборі рішень в області технології, організації, планування і управління виробництвом. Інформаційні технології в навчанні. Робота з науковою літературою: Google Scholar, Microsoft Academic Search, Publish or Perish, PubMed,Scopus, Mendeley. Джерела біологічної інформації і бази даних в Інтернеті. Класифікація і типи баз даних. Біологічні послідовності. Інформація в молекулярній біології. Геноми і протеоми. Геноміка. Картографування генома. Протеоміка. Структура білків і інформатика. Методи біоінформаційного аналізу. Матриці замін. Алгоритми вирівнювання послідовностей. Філогенетичний аналіз. Інформаційні принципи в біотехнології. Секвенування біологічних послідовностей і експресія генів. Функціонування і організація геномів. Аналіз геномів. Аналіз і передбачення білків. Біоінформатика в фармацевтичній біотехнології. Медична геноміка і фармакогеноміка. Технології комп'ютерного моделювання. In silico методи в розробці нових біологічно активних субстацій.
Методи та критерії оцінювання: • фронтальне усне опитування, індивідуальні роботи (20 балів) • підсумковий контроль (80 балів, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (80 балів).
Рекомендована література: 1. Огурцов А.Н. Основы биоинформатики.– X.: НТУ «ХПИ», 2013. – 400 с. 2. Медична інформатика : навчальний посібник / О.В. Сілкова, Н.В. Лобач ; МОЗ України, УМСА. – Вид. 2-ге, змін., випр. – Полтава : АСМІ, 2016. – 262 с. 3. Medical informatics : tutorial guide / S. Yu. Olenets ; Ministry of health of Ukraine, UMSA (Poltava), Department of medical informatics, medical and biological physics = Медична інформатика : навчальний посібник / С. Ю. Оленець ; МОЗ України, УМСА,. – Poltava : РВВ УМСА, 2017. – 159 p. 4.Сілкова О.В., Мороховець Г.Ю. Біоінформатика. Вступний курс / 118 Сілкова О.В., Мороховець Г.Ю. О.В. Сілкова, Г.Ю. Мороховець. – Полтава: Шевченко Р.В., 2017. – 118 с. 5. Кисляк, С. В. Основи молекулярної біології та біоінформатики: комп`ютерний практикум: навчальний посібник для студентів спеціальності 122 «Комп`ютерні науки та інформаційні технології спеціалізації «Інформаційні технології в біології та медицині» / С. В. Кисляк, Є. А. Настенко ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Електронні текстові дані (1 файл, 3,09 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 96 с.