Фізико-хімічні та біофізичні методи ідентифікації біорганіки

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.O.9
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: професор, д.б.н., с.н.с. Гавриляк Вікторія Василівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Глибинні знання сучасних фізико-хімічних та біофізичних методів визначення біоорганічних препаратів. • Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень. • Застосовувати системний підхід, інтегруючи знання з інших дисциплін та враховуючи нетехнічні аспекти, під час розв’язання теоретичних та прикладних задач обраної області наукових досліджень. • Аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Біоінформатика та інформаційні технології в біотехнології кореквізити: Аналітичні та чисельні методи досліджень Біотехнологія та біоінженерія рослин і методи аналізу геному
Короткий зміст навчальної програми: Поняття та визначення фізико-хімічних методів аналізу біоорганічних сполук. Поляриметрія. Рефрактометрія. Фотометричні методи. Види спектрофотометрії. Основи хроматографії. Електрофорез. Ядерний магнітний резонанс, його види. Мас-спектрометрія. Рентгеноструктурний аналіз. Люмінесцентний аналіз речовини. Мікроскопія, її види. Потенціометрія. Комп'ютерна ідентифікація сполук.
Методи та критерії оцінювання: Письмово-усний контроль - 30 балів; Підсумковий контроль (іспит) - 70 балів
Рекомендована література: 1. Зінчук В. К., Левицька Г. Д., Дубенська Л. О. Фізико-хімічні методи аналізу. Навч. Посібник. — Л.: В-во ЛНУ ім. І. Франка, 2008. — 361 с. 2. Мінаєва В. О. Хроматографічний аналіз: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 284 с. 3. Воловенко Ю. М. Ядерний магнітний резонанс/ Ю. М. Воловенко, О. В. Туров // К.: Перун, 2007. — 476 с. 4. Лебедев А. М. Мас-спектрометрия органических веществ. — М.: 2005, 520 с. 5. Хроматографічні методи аналізу: навч. посіб. / Федорченко С. В., Курта С. А. – Івано-Франківськ: Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2012. – 146 с. 6. Нифантьев И. Э., П. В. Ивченко. Практический курс спектроскопии ядерного магнитного резонанса. Методическая разработка. Москва, 2006. — 200 с. 7. Mitchell T., Costisella B. NMR — from spectra to structure. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007. — 220 p.