Планування і організація наукових досліджень та статистична обробка результатів

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.O.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: проф., д.х.н. Стасевич Марина Володимирівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати та розуміти методології наукового пізнання, аспекти професійно-наукової діяльності; • знати основи наукового дослідження та мати здатність виявляти нові ідеї, створювати інновації; • вміти організовувати науково-дослідну роботу та її реалізацію, узагальнювати отримані результати та наукові факти, об'єктивно оцінювати результати масових спостережень, виявляти приховані закономірності; • освоїти комп’ютерні технології та інструментарій у наукових дослідженнях та проводити комп'ютерну обробку експериментальних даних; • коректно представляти результати досліджень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: Біоінформатика та інформаційні технології в біотехнології; Фізико-хімічні та біофізичні методи ідентифікації біоорганіки; Аналітичні та чисельні методи досліджень Кореквізити: Педагогічний практикум; Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав
Короткий зміст навчальної програми: Поняття науки. Класифікація наук. Поняття наукового дослідження. Класифікація наукових досліджень. Етапи наукових досліджень. Планування наукових досліджень. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. Технологія наукових досліджень. Обробка результатів експерименту. Оформлення наукових досліджень. Форми впровадження результатів наукового дослідження.
Методи та критерії оцінювання: - письмові практичні індивідуальні завдання – 40 балів - підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен) – 60 балів (письмово-усна форма)
Рекомендована література: 1. Методологія наукових досліджень: факт, гіпотеза, теорія : підручник / І. З. Дуцяк [Електронний ресурс]. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. 2. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с. 3. Каламбет С.В. Методолія наукових досліджень: Навч. посіб. / С.В. Каламбет, С.І. Іванов, Ю.В. Півняк Ю.В. – Дн-вськ: Вид-во Маковецький, 2015. – 191 с. 4. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів спеціальностей «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» / С. О. Юрченко, О. Є. Юрченко – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. – 204 с. 5. Сидняев Н.И. Теория планирования эксперимента и анализ статистических данных : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н.И. Сидняев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 495 с.