Педагогічний практикум

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.O.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доц., д.пед.н. Микитюк Оксана Михайлівна, д.х.н., проф. Новіков Володимир Павлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - знання та розуміння філософської методології наукового пізнання, психолого-педагогічних аспектів професійно-наукової діяльності, власний науковий світогляд та морально-культурні цінності; - здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел; - поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення рішення та виробляти стратегію розв`язання науково-практичних задач з урахуваннням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; - ефективно працювати як індивідуально так і складі команди.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Професійна педагогіка кореквізити: •Планування та організація наукових досліджень та статистична обробка результатів
Короткий зміст навчальної програми: Педагогіка вищої школи:загальні основи та інноваційні процеси. Сучасна вища освіта. Глобальні процеси та проблематика конкурентоздатності випускників вищих навчальних закладів. Особливості трансформації світової системи вищої освіти. Методологічні основи педагогіки вищої школи. Освітнє середовище вищого навчального закладу. Дидактика вищої школи. Навчальний процес у вищому навчальному закладі. Основні форми навчання у вищій школі. Традиційні та інноваційні методи та засоби навчання у системі вищої освіти. Зміст та діагностика результатів навчання. Сутність та теоретичні основи виховання у вищій школі. Основи управління у вищій школі. Специфіка професійно-педагогічної діяльності викладача вищої школи.
Методи та критерії оцінювання: Оформлення робочого зошиту з тестовими і дидактичними завданнями, проведення науково-педагогічного дослідження, складання планів-конспекту лекції, семінарського, лабораторного заняття заняття - 30 балів; •підсумковий контроль - 70 балів (контрольний захід, залік): письмово-усна форма .
Рекомендована література: Андрущенко В. Основні тенденції розвитку вищої освіти на рубежі століть // Вища освіта України. – 2001. – № 1. – С. 11 – I7. 2. Вища освіта України: Стан та тенденції: Матер. до підсумкової колегії МОН України / За ред. В.Г. Кременя. – К., 2000. 14 3. Герасина Л.Н. Современная высшая школа в условиях реформирования образования. – Х.: Торсінг, 1993. 4. Журавський В.С. Болонський процес: головні принципи входження в європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ "Видавництво "Політехніка", 2003. 5. Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття // Освіта України. – 2002. – 28 грудня. – № 102 – 103. 6. Огнев'юк В.О., Фурман А.В. Принцип модульності в історії освіти. – Ч. І. УІПКККО Міністерства освіти України. – К., 1996. 7. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух. – К.: ІНТЛ, 1995. 8. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. /З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк, А.В. Семенова та ін.; За ред. З.Н. Курлянд. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005.