Оцінка якості біопрепаратів та біопродукції

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.M.25
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент, к.х.н. Губрій Зоряна Василівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Глибинні знання сучасних фізико-хімічних та біофізичних методів визначення біоорганічних препаратів. • Застосовувати знання і розуміння для розв’язування задач синтезу та аналізу елементів та систем, характерних обраній області наукових досліджень. • Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію розв’язання науково-прикладних задач з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. • Аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Планування та організація наукових досліджень та статистина обробка результатів; Академічне підприємництво кореквізити: Належні практики в біотехнології
Короткий зміст навчальної програми: Продукція та інформація про показники якості продукції. Кваліметрія. Оцінка рівня якості. Пробовідбір та пробопідготовка. Загальні показники якості. Випробування на чистоту та домішки. Визначення вмісту води. Визначення фізичних показників якості біопродукції. Оптичні методи оцінки якості біопрепаратів. Паперова хроматографія. Валідація.
Методи та критерії оцінювання: - практичні роботи, усне опитування (40%) - підсумковий контроль (60 %, контрольний захід): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Державна Фармакопея України - [1-е вид. Доповнення 3.] — Харків: Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. - 280 с. 2. Дубініна А.А. Методи визначення фальсифікації товарів: Підручник / Дубініна А.А., Овчиннікова І.Ф., Дубініна С.О. та ін. — К.: «Вид. дім «Професіонал», 2010. — 272 с. 3. Д.Х.Шах. Стандартные операционные процедуры в фармацевтическом производстве. Общие принципы/ Д.Х.Шах: Пер. С англ. Под ред.В.Т.Чумака, К.В.Крищука.- К.: Автограф, 2006.- 456 с. 4. Клещев М. Ф. та ін. Оцінка якості та безпечності продукції: навчальний посібник /М. Ф. Клещев, Т. Д. Костиркіна, Н. Ю. Масалітіна. – Харків : НТУ«ХПІ», 2011. – 256 с. 5. Експрес-методи дослідження безпечності та якості харчових продуктів: навч. посібник/В. В. Євлаш, С. О. Самойленко, Н. О. Отрошко, І. А. Буряк. – Х.: ХДУХТ, 2016. – 334 с.