Експрес-діагностика досліджень

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.M.22
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент, к.х.н.. Федорова Олена Валерівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання методів генної, клітинної інженерії та селекції мікроорганізмів та рослин та сучасних методів вивчення та ідентифікації ГМО, імуно- та ДНК-діагностики. • Самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички. • оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах розробки біотехнологічних основ і методів виробництва нових біопродуктів і біопрепаратів, удосконалення вже існуючих.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Планування і організація наукових досліджень та статистична обробка результатів; Академічне підприємництво кореквізити: Оцінка якості біопрепаратів та біопродукції; Імуно- і ДНК-діагностика та ідентифікація ГМО
Короткий зміст навчальної програми: Регуляція імунної відповіді та імунологічна сітка. Реакція антиген-антитіло: імунохімія. Серологія та імунодіагностика. Імуногематологія. Антигени та антитіла груп крові. Основні імуногенетичні методи. Імунологічні методи досліджень, ферментний та радіо-імуносорбентний аналіз, моноклональні антитіла, гібридні клітинні лінії Системи ДНК-діагностики, гібридизаційні зонди, методи детекції, використання поліморфних маркерів. Моноклональні антитіла як діагностикуми. Вакцини. Засоби, що стимулюють імунологічну реактивність, лікарські речовини, зв’язані з моноклональними антитілами., трансплантаційні антигени. Методи корекції імунодефіцитів
Методи та критерії оцінювання: - письмово-усний контроль, звіти з практичних робіт ( 30%) - підсумковий контроль (70% – контрольний захід, іспит) : письмова компонента (60%), усна компонента ( 10%)
Рекомендована література: 1.Електронний навчально-методичний комплекс «Технологія рекомбінантних ДНК» спец. 8.092902 „Біотехнологія біологічно активних речовин”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lp.edu.ua/cours/view.php?id = 10847 Реєстраційний №E.41-218-47/2014 від 26.09.14. 2.Чепель Э. Основы клинической иммунологии / Перевод с англ. 5-е издание. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — С. 416. 3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология.- М.: Мир.–2002.-589с. 4.Основы молекулярной медицины / под ред. Дж. Джейсона - М.: Мир, 2002. – 764 с. 5. Якобисяк М. Імунологія. /- Вінниця.: Нова книга.-2004. 6.Уотсон, Туз, Курц. Рекомбинантные ДНК. Краткий курс. – М.: Мир, 1986. – 286 с.