Імунно-і ДНК- діагностика та ідентифікація ГМО

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.M.23
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент, к.фарм.н., доцент Заярнюк Наталія Леонідівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Знання методів генної, клітинної інженерії та селекції мікроорганізмів та рослин та сучасних методів вивчення та ідентифікації ГМО, імуно- та ДНК-діагностики. • Самостійно виконувати експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички. • Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах розробки біотехнологічних основ і методів виробництва нових біопродуктів і біопрепаратів, удосконалення вже існуючих.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Планування та організація наукових досліджень та статистина обробка результатів; Академічне підприємництво кореквізити: Оцінка якості біопрепаратів та біопродукції; Експрес-діагностика досліджень; Генетика та селекція мікроорганізмів
Короткий зміст навчальної програми: Методи молекулярної діагностики та імунодіагностики (ферментний імуносорбентний аналіз, радіоімунні методи діагностики), системи ДНК-діагностики (діагностика захворювань методом гібридизації; використання поліморфних ДНК-маркерів, використання полімеразної ланцюгової реакції); принципи одержання трансгенних організмів, методів ідентифікації ГМО; лікарські засоби для запобігання відторгненню тканин і органів, лікарські речовини, зв’язані з моноклональними антитілами; особливості фармацевтичної розробки біотехнологічних та біологічних препаратів.
Методи та критерії оцінювання: • виконання практичних робіт, усне опитування - 30%. • екзаменаційний контроль - 70 % (контрольна робота – 60%, усна компонента – 10%).
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс «Імуно- і ДНК діагностика та ідентифікація ГМО” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=604. 2.Чепель Э. Основы клинической иммунологии / Перевод с англ. 5-е издание. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. — С. 416. 3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология.- М.: Мир.–2002.-589с. 4.Основы молекулярной медицины / под ред. Дж. Джейсона - М.: Мир, 2002. – 764 с. 5. Патрушев Л.И. Экспрессия генов. – М.: Наука, 2007. – 652 с. 6. Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П. Практична мікробіологія: Посібник. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2004. – 440 с. 7. СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)). 8. СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування in vivo.