Генетика та селекція мікроорганізмів

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.M.20
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Комаровська-Порохнявець Олена Зорянівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продемонструвати глибинні знання основ молекулярної біотехнології та біоінженерії. • Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. • Оцінити доцільність та можливість застосування нових методів і технологій в задачах розробки біотехнологічних основ і методів виробництва нових біопродуктів і біопрепаратів, удосконалення вже існуючих.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: • Академічне підприємництво ; • Планування та організація наукових досліджень та статистина обробка результатів кореквізити: • Імуно- і ДНК-діагностика та ідентифікація ГМО; • Оцінка якості біопрепаратів та біопродукції
Короткий зміст навчальної програми: Особливості організації геному прокаріотичних організмів. Генетичний апарат еукаріотичних мікроорганізмів. Структура геному дріжджів. Автономні генетичні елементи прокаріот. Мігруючі генетичні елементи. IS-елементи. Транспозони. Кон’югативні транспозони. Механізми реплікації, репарації та експресії геному. Регуляція реплікації, транскрипції та трансляції у прокаріот. Мінливість у прокаріот. Мутагенез. Суть трансформації, кон'югації і трансдукції. Генетика вірусів. Структура та функції вірусних геномів. Реплікація, транскрипція та трансляція вірусних геномів. Мінливість вірусних геномів. Бактеріофаги. Принципи конструювання промислових мікроорганізмів за допомогою методів клітинної та генної інженерії.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усне опитування, індивідуальні контрольні завдання (40%) • підсумковий контроль: контрольний захід (екзамен) письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Пиневич А. В. Микробиология: биология прокариотов: Т. 3. - СПб: Изд-во С.-Петерб. ун¬та, 2009. - 457 с 2. SARS coronavirus 2: from genome to infectome / M. Rastogi, N. Pandey, A. Shukla, Sunit K. Singh // Respiratory Research.- V. 21. – 2020. https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-020-01581-z 3. Probable Pangolin Origin of SARS-CoV-2 Associated with the COVID-19 Outbreak / T. Zhang, Q.Wu, Z. Zhang // Current Biology. - V. 30, Issue 7. – 2020. - P. 1346 -1351. 4. Genome-wide analysis of SARS-CoV-2 virus strains circulating worldwide implicates heterogeneity / M. Rafiul Islam, M. Nazmul Hoque, M. Shaminur Rahman, A. S. M. Rubayet Ul Alam, Masuda Akther, J. Akter Puspo, Salma Akter, Munawar Sultana, Keith A. Crandall, M. Anwar Hossain // Scientific Reports. – 2020