Сучасне виробництво вакцин

Спеціальність: Біотехнології та біоінженерія
Код дисципліни: 8.162.00.M.26
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Технологія біологічно-активних сполук, фармації та біотехнологія
Лектор: доцент Комаровська-Порохнявець Олена Зорянівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Здатність продемонструвати глибинні знання основ молекулярної біотехнології та біоінженерії. • Здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел. • Аргументувати вибір методів розв’язування науково-прикладної задачі, критично оцінювати отримані результати та захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Планування та організація наукових досліджень та статистина обробка результатів; Академічне підприємництво кореквізити: Імуно- і ДНК-діагностика та ідентифікація ГМО; Генетика та селекція мікроорганізмів; Оцінка якості біопрепаратів та біопродукції
Короткий зміст навчальної програми: Основні біотехнологічні терміни вакцинології. Вакцини. Класифікація вакцин. Склад вакцин. Анатоксини. Ад'юванти: класифікація за походженням, фізико-хімічними властивостями та характеристика. Бактеріальні вакцини для профілактики інфекційних захворювань. Технологічна схема виробництва бактеріальних вакцин. Вірусні вакцини для профілактики інфекційних захворювань. Склад та технологія виробництва комбінованих вакцин. Пептидні та рибосомальні вакцини. Схема одержання рибосомальних вакцин. Рослинні вакцини. Промислове виробництво вакцин. Вимоги до вакцин. Контроль якості вакцинних препаратів. Параметри якості вакцин.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: усне опитування, індивідуальні контрольні завдання (40%) • підсумковий контроль: контрольний захід (екзамен) письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Комісаренко C. Світова коронавірусна криза. – К.: ЛАТ&K, 2020. – 120 с. 2. Ада Г., Рамсей А. Вакцины, вакцинация и иммунный ответ: Пер. С англ. - М.:Медицина, 2002. - 344 с. 3. Биотехнология / под ред. Е.С.Воронова. - С-Пб.: Гиорд, 2008. - 703 с. 4. Review of Current Vaccine Development Strategies to Prevent Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) / B.M. Bennet, J. Wolf , R. Laureano, R. S. Sellers // Toxicologic Pathology – 2020. - V.48 (7). – P. 800-809. 5. Developing covid-19 vaccines at pandemic speed / Lurie, N, Saville, M, Hatchett, R, Halton, J. // N Engl J Med. – 2020. - V.382. – P. 1969–1973.