Технологія оформлення грантових заявок та патентних прав

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: д.е.н., проф. Шпак Н.О., к.е.н., доц. Найчук-Хрущ М.Б.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Оволодіння поняттями , механізмами та формами надання міжнародної технічної допомоги. 2. Оволодіння методичними підходами у сфері здобуття грантів. 3. Оволодіння знаннями щодо основних етапів формування проектної заявки на грант. 4. Оволодіння механізмами аналізу потенційних донорів та грантодавців. 5. Оволодіння механізмами оцінювання життєздатності проекту. 6. Оволодіння стилями написання заявки на грант. 7. Оволодіння знаннями у сфері виявлення та захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. 8. Оволодіння знаннями та навиками щодо мехінізмів та стадій оформлення патентних прав. Також, вивчення даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчання: 1. Володіти аналітичним мисленням та методиками систематизації інформації обробки великих масивів даних, оцінювання та прогнозування економічних та соціальних явищ. 2. Демонструвати системний науковий світогляд, уміння креативно мислити, формулювати висновки і розробляти рекомендації, пропонувати неординарні підходи з використанням новітніх технології у розв’язанні поставлених завдань. 3. Здійснювати публічну апробацію результатів досліджень, сприяти їх поширенню в науковій та практичній сферах як українською, так і іноземними мовами
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізит: Менеджмент, Економіка підприємства - кореквізит: Інтелектуальна власність
Короткий зміст навчальної програми: У курсі передбачено вивчення таких основних тематичних питань: міжнародна технічна допомога, партнери міжнародної технічної допомоги, донорські організації, сутність проекту та структура проекту, методичні підходи до здобуття грантів, аналіз зацікавлених сторін, аналіз проблем, вибір потенційних донорів, донорські організації, основні етапи формування проектної заявки, стиль написання, класифікація об’єктів інтелектуальної власності, об’єкти авторського і суміжного права та їх правова охорона, оформлення патентних прав на об’єкти патентного права, форми правової охорони в патентному праві, стадії оформлення патентних прав. Форми правової охорони в патентному праві. Стадії оформлення патентних прав (формування і подання заявки, процедура розгляду заявки, видача і отримання патенту. Патентні мита.
Методи та критерії оцінювання: – поточний контроль (30%): самостійні роботи, усне опитування, контрольна робота – підсумковий контроль (70%, залік): тестування (50%), усна доповідь (20%)
Рекомендована література: 1) Правова природа права на наукове відкриття в країнах англо-саксонського права /The legal nature of the right to scientific discovery in anglish-saxon law | Cеменюк О.А / Юридичний науковий електронний журнал, № 2/2020 [Електронне видання] Режим доступу: http://lsej.org.ua/2_2020/38.pdf 2) Шпак, Н., Найчук-Хрущ, М., & Кулик, О. (2020). Аналіз та тенденції розвитку технологічних інновацій в енергетичній галузі України. Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (економічні науки), (4), 125–132. 3) Найчук-Хрущ М.Б., Гнилянська Л.Й., Притула О.М., Шеремета Б.О. (2017). Комплексні рішення у сфері ефективної комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності підприємств // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика, № 863. – 2017. – С.134-142. Патентологія / Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко, І.М. Коросташова ; Міністерство освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад "Національний гірничий університет". Д ніпропетровськ : НГУ, 2015 . - 423 с. 2) Грантрайтінг: методичні рекомендації для органів публічної влади щодо написання проектних заявок / [О.В. Кулініч, Д.С. Ткачов, С.Є. Ігнатьєв та ін.] ; за ред. О.В. Кулініча. – Х. : Регіональний центр міжнародних проектів і програм, 2013. – 78 с. 3) Патентознавство : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Посилкіна, О.В. Літвінова, Т.А. Грошовий ; Міністерство охорони здоров’я України, Національний фармацевтичний університет. Харків : Золоті сторінки, 2013. - 272 с. 4) Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність: Підручник / В.Д. Базилевич. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — К. : Знання, 2014. — 671 с. 5) Мікульонок І. О. Інтелектуальна власність: навч. посіб. / І. О. Мікульонок. – 3-тє вид., переробл. і допов. – К. : НТУУ «КПІ», 2012. – 238 c. – Бібліогр.: с. 228. ISBN 978-966-622-356-5 6) Kawasaki, G. (2015). The Art of the Start 2.0: The Time-Tested, Battle-Hardened Guide for Anyone Starting Anything. New York, USA, The Penguin group. 7) Oberlender, G. D. (1993). Project management for engineering and construction (Vol. 2). New York: McGraw-Hill. 8) Farrukh, C., Kerr, C., Phaal, P., Athanassopoulou, N., & Routley, M. (2014) Light-weighting innovation strategy: A roadmapportfolio toolkit, The Portland International Conference for Management of Engineering and Technology, Kanazawa, July 27-31. 9) Drucker, P.F. (2004). Management: Tasks, Responsibilities, Practices (Drucker). Butterworth-Heinemann (November 17, 2004).