Сучасна інвентика у науково-дослідній діяльності

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.019
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент організацій
Лектор: д.е.н., проф. Гальків Л.І к.е.н., Беспалюк Х.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати понятійний та категоріальний апарат інвентики, її науково-теоретичний базис; креативну природу науково-дослідної діяльності та методологію креативного менеджменту; основні складові творчого потенціалу колективу; проблеми та чинники активування творчого мислення; пріоритети та завдання інноваційної економіки; специфіку управління інноваційними процесами; концептуальні засади квалітативного підходу у науково-дослідній діяльності та у маркетингу інновацій; • вміти оперувати фаховою термінологією та знаннями, отриманими під час навчання; реалізовувати основні управлінські функції в креативних командах та творчих колективах; розробляти канву наукового пошуку та винахідництва: виявляти проблемні аспекти розвитку інноваційного потенціалу та його трансформування в капітал; розвивати творче мислення; застосувати міждисциплінарний підхід задля побудови цілісного уявлення про винахідництво та новаторство; встановлювати причинно-наслідкові зв’язки у детермінантах, засобах, інструментах і наслідках науково-дослідної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: пререквізити: Філософія і методологія науки; кореквізит: Методи дослідження у спеціальності.
Короткий зміст навчальної програми: Теоретичні основи сучасної інвентики. Наука і дослідництво як сфери креативні діяльності. Творчий потенціал колективу. Винахідництво і новаторство. Квалітативний підхід в інвентиці.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль (100 %): усне опитування, виконання завдань, тестування знань.
Рекомендована література: 1. Nataliya Chukhray, Khrystyna Bespaliuk (2019), Studing the Values of Professions for the Millennials as Subject of the Labor Market [w:] Zarzadzanie kapitalem ludzkim w uczelniach, Spoleczna Akademia Nauk, Lodz, ss. 163-179. 2. Побудова організації, що самонавчається на засадах проектів модернізації / С.М. Ілляшенко, О.Є. Кузьмін, Х.М. Беспалюк, Н.С. Лущак // Маркетингові аспекти управління інноваційним розвитком : монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми : ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2014. – С. 235-245. 3. Беспалюк Х. М., Процак К. В. Дизайн-мислення як ефективний метод адаптації до змін. Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія “Проблеми економіки та управління”. 2021. № 1 (7). С. 121-131. https://doi.org/10.23939/semi2021.01.121 4. Беспалюк Х.М. Горбаль Н.І., Денисюк О.В. Психологічні чинники при формуванні тактики ціноутворення / Х.М. Беспалюк, Н.І. Горбаль, О.В. Денисюк // Маркетинг і менеджмент інновацій. – Суми : ТОВ „ВТД „Університетська книга”, 2018. – № 1. – С. 140-151. (Бази даних: Web of Science, Directory of Open Access Journals, IndexCopernicus Journals Master List, ISSN 2218 – 4511). doi: 10.21272/mmi.2018.1-10 https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68523 5. Гальків Л. І. Наукові дослідження з проблем людського капіталу в Україні: обґрунтування актуальності проблематики його втрат / Л. І. Гальків // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький: Хмельницький національний ун-т. – 2012. – № 3. т.1, – С. 88-93. (Серія: «Економічні науки») 6. Гальків Л. І. Вплив втрат людського капіталу на сталий розвиток споживчого ринку регіону / Л. І. Гальків // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3 (13). – С. 148-151. 7. Гальків Л. І. Людське щастя як чинник розвитку людського капіталу / Л. І. Гальків, Г. В. Миськів // Торгівля, посередництво, комерція: [збірник наукових праць]. – Львів: Львівська комерційна академія, 2010. – Вип. 11. – С. 187-192.