Якість вищої освіти (формування внутрішніх систем забезпечення якості)

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.022
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Менеджмент і міжнародне підприємництво
Лектор: Проф. каф. менеджменту і міжнародного підприємництва, д.е.н., доц. Шуляр Р.В.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Сформувати та актуалізувати базу знань для розуміння освітньої політики щодо забезпечення якості вищої освіти на національному та рівні ЗВО. 2. Формувати на основі знань та навиків власні порівняння та пропозиції для впровадження найкращих практик забезпечення якості вищої освіти на національному та рівні ЗВО. Завдання навчальної дисципліни: 1. Сформувати базові принципи щодо освітньої політики у галузі якості вищої освіти. 2. Порівняти сильні сторони різних підходів до забезпечення якості. 3. Ретранслювати теорію управління якістю на практику управління у вищій освіті 4. Вибудувати першочерговий план практичних заходів для ЗВО щодо забезпечення якості. 5. Здійснити проекцію міжнародного досвіду на проблеми якості вищої освіти в Україні.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: 1. Філософія і методологія науки. 2. Професійна педагогіка.
Короткий зміст навчальної програми: Метою даної дисципліни є оволодіння актуальною базою знань для розуміння здобувачами освіти освітньої політики щодо забезпечення якості вищої освіти. Розвинути на основі цих знань та навиків їх здатність розробляти власні порівняння та пропозиції для впровадження найкращих практик на національному та рівні ЗВО. Навчальна дисципліна дозволяє здобувачам освіти оволодіти необхідним матеріалом для практичної та дослідницької роботи у сфері внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості вищої освіти. Здобувачів освіти будуть отримувати теоретичні та практичні матеріали стосовно становлення та розвитку міжнародного досвіду у контексті інтеграції української вищої освіти у сенсі забезпечення її якості в європейський освітній простір. На лекційних та практичних (семінарських) заняттях здобувачам освіти розкриватимуться основні найважливіші течії та практики у провідних європейських країнах. Розвиватимуться навики здобувачів освіти щодо проекції цього досвіду на українську практику забезпечення якості вищої освіти. Окрім національного контексту та державної політики у сфері якості, нормативного забезпечення цих процесів, слухачі курсу отримають ключові навики стосовно внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в ЗВО. Відмінною рисою матеріалів курсу є використаний досвід підготування та участі українських ЗВО у міжнародних проектах та формування на основі цього досвіду внутрішніх систем забезпечення якості освітньої діяльності у ЗВО. Описи та найменування розділів, тем: 1. Вступ до політики якості вищої освіти. Розвиток та становлення сучасної політики якості вищої освіти. Історичні етапи становлення науки про якість, розвиток напрямку про якість вищої освіти. 2. Забезпечення якості у вищій освіті: терміни, концепції, принципи, моделі, інструменти. Місце забезпечення якості вищої освіти в державній освітній політиці. Об’єкти та суб’єкти державної політики якості вищої освіти. 3. Значення для забезпечення якості новітніх реформ вищої освіти. Органи управління, законодавча база з управління якістю вищої освіти. Діяльність університетів у сфері якості вищої освіти: об’єкти та суб’єкти управління якістю у ВНЗ, органи управління, організаційна структура управління, політика ВНЗ у сфері якості освіти. 4. Національні та міжнародні системи, політики та моделі врядування у вищій освіті: порівняльний аналіз. Досвід Польщі, Німеччини та Фінляндії в політиці забезпечення якості вищої освіти. Політика якості освіти в Європейському союзі: керівні органи, нормативні документи. 5. Досвід оцінювання якості у різних країнах. Оцінювання якості вищої освіти як елементи виконання функції контролювання вищої освіти: загальнодержавний та університетський підходи. Конкурси, премії та рейтинги університетів як елементи оцінювання та контролювання якості вищої освіти. Стандарти якості як інструменти оцінювання та порівняння вищої освіти.
Методи та критерії оцінювання: Практичні дискусійні заняття, індивідуальна робота, письмова підсумкова робота.
Рекомендована література: 1. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія / Ю. М. Рашкевич. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – 168 с. 2. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / Укладачі: Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І., Луговий В., Прохор І., Рашкевич Ю., Сікорська І., Таланова Ж., Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с. https://erasmusplus.org.ua/korysna-informatsiia/korysni-materialy/category/3-materialy-natsionalnoi-komandy-ekspertiv-shchodo-zaprovadzhennia-instrumentiv-bolonskoho-protsesu.html?download=88:rozvytok-systemy-zabezpechennia-iakosti-vyshchoi-osvity-ukrainy 3. Імператив якості: вчимося цінувати і оцінювати вищу освіту: навч. посіб. / За ред. Т. Добка, М. Головянко, О. Кайкової, В. Терзіяна, Т. Тііхонена. – Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2014. – 572 с. http://dovira.eu/Trust_1.pdf 4. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКІ КРАЩІ ПРАКТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Упорядник: Тарас Добко - http://education-ua.org/ua/component/cck/?task=download&collection=blog_files_x&xi=0&file=blog_files&id=666 5. КОНЦЕПЦІЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОЕКТУ TEMPUS «TRUST» «НАЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ І ВЗАЄМНОЇ ДОВІРИ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ»1)“Towards Trust in Quality Assurance System” № 516935–TEMPUS–1–2011-1– 6. FITEMPUS-SMGR, 15.10.2011–14.10.2014) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dovira.eu. 7. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), Kyiv: CS Ltd., 2015. 8. Regulations on Accreditation of Study Programmes in Higher Education. National Agency for Higher Education Quality Assurance. https://en.naqa.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Accreditation_Regulations_2019_ENG.pdf 9. ISO 21001 “Educational organizations – Management systems for educational organizations – Requirements with guidance for use”, 1st ed., 2018. 10. R. Herna’ndez, “Does continuous assessment in higher education support student learning?” High Education, Vol.64, 2012, pp.489-502. 11. A. Ciobanu, “The role of student services in the improving of student experience in higher education”, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Vol.92, 2013, pp.169-173. 12. W. W. Arnold, “Strengthening College support services to improve student transitioning to careers”, Journal of College Teaching & Learning, Vol.15(1), 2018, pp.5-26. 13. A. Sokolovska, L. Rainova, T. Zatonatska, “Loan and grant support for students in the context of the diversification of funding sources for higher education,” Ekonomika, Vol.98(1), 2019, pp.111-123. 14. A. Stavytskyy, O. Dluhopolskyi, G. Kharlamova, A. Karpuk, V. Osetskyi, “Testing the fruitfulness of the institutional environment for the development of innovative-entrepreneurial universities in Ukraine”, Problems and Perspectives in Management, Vol.17(4), 2019, pp.274-288. 15. P. Roberts, K. Dunworth, “Staff and student perceptions of support services for international students in higher education: a case study”, Journal of Higher Education Policy and Management, Vol.34(5), 2012, 517-528. 16. The ranking HEO by the results of the admission campaign. https://osvita.ua/vnz/rating. 17. T. Finikov, V. Tereshchuk, “Implementation of local quality management systems in Ukrainian universities: an analytical report”, Kyiv: International Educational Policy Research Fund, 2018. 18. J. Keevy, B. Chakroun “Level-setting and recognition of Learning Outcomes. The use of level descriptors in the twenty-first century”, UNESCO, 2015. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000242887. 19. M. Gaebel, T. Zhang, L. Bunescu, H. Stoeb, “Learning and teaching in the European Higher Education Area”, 2018. 20. V. Golovenkin, “Quality of admission preparation and external independent evaluation”. https://kpi.ua/quality 21. V. Golovenkin, “Education for quality students: success of first-year students”. https://kpi.ua/1014-8. 22. Supporting students at Kingston University. https://www.kingston.ac.uk/giving/supporting-students. 23. Immigration advises at Kingston University. https://www.kingston.ac.uk/international/visas-immigration-and-cas. 24. V. Koziuk, O. Dluhopolskyi, Y. Hayda, Y. Klapkiv. “Does education quality drive ecological performance? Case of high and low developed countries”. Global Journal of Environmental Science and Management, Vol.5(S1), 2019, 22-32.