Ділова іноземна мова

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.015
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Іноземні мови
Лектор: Закаулова Юлія Володимирівна, к.пед.н., доцент
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: • спілкуватись в діловому середовищі, в тому числі при проведенні переговорів, підписанні договорів, проведенні співбесід, участі у співбесідах; • готувати публічні виступи з низки загальних питань у діловій сфері із застосуванням відповідних засобів вербальної та невербальної комунікації; • писати електронні листи професійних цілях, передаючи інформацію, що має безпосереднє відношення до професійного життя; • Використовувати діловий словник, граматику і специфічні мовні одиниці для ефективного спілкування у англомовному діловому середовищі з урахуванням культурних особливостей та ділового етикету.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Рівень знань В2
Короткий зміст навчальної програми: Спілкування в академічному і професійному середовищі. (Види ділових листів. Проведення співбесіди. Підготовка до співбесіди. Написання рекомендаційного листа.Людські ресурси. Стартапи. Професійний розвиток.) Особливості ділової та академічної англійської мови. Ділові переговори та презентації. Особливості офіційного та неофіційного стилю в англійській мові. Різниця між діловою англійською та діловою американською мовою. Вивчення академічного словника та академічної граматики. Підготовка презентації продукту.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: укладання ділових листів, монологічне та діалогічне мовлення, читання, написання розширених анотацій, виконання вправ. Контрольна робота. Підсумковий контроль: диференційований залік. Розподіл балів у 100-бальній шкалі Поточний контроль (ПК) Разом за дисципліну 100 Аудиторна робота / Самостійна робота 100 Написання ділових листів 10 Словник (виконання вправ) 5 Мовлення 15 Граматика (виконання вправ) 5 Написання розширених анотацій 5 Слухання 10 Представлення публічного виступу 10 Контрольна робота 40
Рекомендована література: 1. Trappe T, Tullis G. Intelligent Business. Advanced Business English. Pearson. 176 p. 2. Azar B.S (999) Understanding and Using English Grammar. New York: Pearson Education – 437p. 3. Comfort, J. (1996) Effective Telephoning. Oxford: Oxford University Press. – 126 p. 4. Ellis, M. and Nina O’Driscoll (1992) Socialising. Longmann. – 129 p. 5. Evans, V. (2005) Round Up 6. English Grammar Book. Longman. 6. Academic Vocabulary in Use. Cambridge university press. 7. Academic grammar and vocabulary. Cambridge university press. 8. Словники. 9. Яхонтова Т. В. Я-908 Основи англомовного наукового письма: Навч. посібник для студентів, аспірантів і науковців. - Вид. 2-ге. - Львів: ПАІС, 2003. - 220 с.