Основи фотоніки

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.7
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фотоніка
Лектор: д.т.н., проф. Бобицький Ярослав Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: У результаті вивчення модуля студенти повинні: 1) знати: - властивості напівпровідників в зоні дії лазерного випромінювання; - властивості конструкційних матеріалів в зоні лазерної обробки; - місце лазерної технології в типових технологічних процесах мікроелектроніки; - основні технологічні операції індустрійної та мікрообробки матеріалів із застосуванням лазерів; - технічні засоби і можливості лазерної технології на лабораторному і промисловому рівні; - тенденції розвитку лазерної індустрійної та мікротехнології; - розуміти механізми взаємодії лазерного випромінювання з речовинами. 2) вміти: - пояснити механізми взаємодії фотонних потоків і лазерного випромінювання з речовиною та живою тканиною; - обґрунтувати наслідки впливу фотонних потоків на фізичні об’єкти; - розробити і ввести в практику фотонні прилади, тест-системи, фотонні енергетичні системи і лазерне медичне обладнання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: Аналітичні та чисельні методи досліджень; - кореквізити: Плазмоніка.
Короткий зміст навчальної програми: Фізичні основи, принципи і методи управління оптичними сигналами в пристроях фотоніки. Теоретичні основи фотоніки, як міждисциплінарний напрям сучасних досліджень в галузі сучасної оптики, спектроскопії і електроніки, а також методи фотоніки та квантової оптики. Завданням вивчення дисципліни є ознайомлення аспірантів з різноманіттям і особливостями використання теоретичних і практичних методів дослідження сучасної фотоніки та квантової оптики; методами моделювання і розрахунку основних параметрів і характеристик наноструктурних матеріалів, наноелектронних компонентів та пристроїв на їх основі; вивчення різних сфер застосування інструментів фотоніки; ознайомлення з принципами роботи сучасного вимірювального обладнання, яке використовується для вирішення різних науково-технічних завдань сучасної оптики, фотоніки та наноелектроніки.
Рекомендована література: 1. Бобицький Я.В. Лазерні технології. Частина 1: навчальний посібник / Бобицький Я.В., Матвіїшин Г.Л., Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 320 с. 2. A. Sennaroglu. Photonics and laser engineering: principles, devices and applications // McGraw-Hill. 2010. 3. H.S. Nalwa. Handbook of Advanced Electronic and Photonic Materials and Devices: Semiconductors // Vol.1, Academic Press. 2001. 4. L. Pawlowski. The science and engineering of thermal spray coatings // John Wiley & Sons, 2008. 5. C.C. Lee (Ed.) The Current Trends of Optics and Photonics // Vol.129. Springer. 2014. 6. Y.S. Zhao (Ed.) Organic Nanophotonics: Fundamentals and Applications. Springer // 2014.
Методи і критерії оцінювання: • Поточний контроль (30%): усне опитування, контрольна робота • Підсумковий контроль (70 %): залік