Технології та моделі інфокомунікаційних систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.8
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: д.т.н. доцент Стрихалюк Богдан Михайлович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Вміння застосовувати набуті знання при проектуванні та роботі з інфокомунікаційними системами; - Знання теоретичних основ, методів, техологій та моделей побудови інфокомунікаційних систем для роботи у галузі телекомунікацій та радіотехніки. - Вміння вибору, проектування, розгортання, інтегрування, управління, адміністрування та супроводжування інформаційних систем, технологій та інфокомунікацій, сервісів та інфраструктури організації.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи оптимізації телекомунікаційних та радіоелектронних пристроїв і систем Сучасні комп`ютерні засоби дослідження радіоелектронних пристроїв та систем Планування та проектування мультисервісних платформ
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна присвячена вивченню методів та способів побудови інфокомунікаційних систем. Наведено теоретичні та методологічні основи й інструментальні засоби створення і використання інформаційних систем та технологій; критерії оцінювання і методи забезпечення якості, надійності, відмовостійкості, живучості інформаційних систем та технологій, а також моделі, методи та засоби оптимізації та прийняття рішень при створенні й використанні інформаційних систем та технологій.
Рекомендована література: 1. Теория сетей связи: Учебник для вузов связи / Рогинский В.Н., Харкевич А.Д., Шнепс М.А. и др.; Под ред. В.Н. Рогинского. – М.: Радио и Связь, 1981. 2. Величко В.В., Катунин Г.П., Шувалов В.П. Оснолвы инфокоммуникационных технологий. Учебное пособие для вузов/Под ред. В.П. Шувалова. – М.: Горячая линия – Телеком, 2009. – 712 с. 3. Л. Клейнрок. Теория массового обслуживания. – М.: Машиностроение, 1979. 4. Буров Є. В. Комп'ютерні мережі: підручник / Євген Вікторович Буров. — Львів: «Магнолія 2006», 2010. 5. Building Multiservice Transport Networks / [J. Durkin, J. Goodman, R. Harris and other]. – Indianapolis: Cisco Press, 2006. – 576 р.. 6. Oppenheimer P. Top-Down Network Design Second Edition / Priscilla Oppenheimer. – Indianapolis: Cisco Press, 2004. – 600 p.. 7. Szigeti T. End-to-End QoS Network Design / T. Szigeti, C. Hattingh. – Indianapolis: Cisco Press, 2004. – 768 p.
Методи і критерії оцінювання: - письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (40%) - підсумковий контроль (контрольний захід, залік): письмово-усна форма (60%)