Сучасні комп'ютерні засоби дослідження радіоелектронних пристроїв та систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.16
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: д.т.н., професор, професор кафедри РЕПС Шаповалов Юрій Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен знати: - основні поняття та принципи роботи у середовищі Matlab; - основні поняття та принципи роботи у середовищі Micro-Cap; - можливості існуючих пакетів прикладних програм, що призначені для моделювання, проектування та дослідження радіоелектронних пристроїв та систем; - основи планування та проведення експериментів з дослідження радіоелектронних пристроїв та систем.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи оптимізації телекомунікаційних та радіоелектронних пристроїв та систем
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1. Загальні відомості про процес дослідження радіоелектронних пристроїв та систем. Короткі відомості про програмні засоби дослідження радіоелектронних пристроїв та систем: Micro-Cap, P-Spice, P-CAD, Matlab, Electronics WorkBench Тема 2. Знайомство з пакетом прикладних програм Matlab. Призначення та основні можливості tool-box середовища Matlab. Тема 3. Функціональні можливості розширення Simulink пакету Matlab. Тема 4. Цифрова обробка сигналів, зображень і даних: DSP Toolbox, Image Processing Toolbox, Wavelet Toolbox, Communication Toolbox, Filter Design Toolbox — набори функцій, що дозволяють вирішувати широкий спектр завдань обробки сигналів, зображень, проектування цифрових фільтрів і систем зв'язку. Тема 5. Аналіз і синтез динамічних систем, проектування, моделювання та ідентифікація систем управління. Control Systems Toolbox, µ-Analysis and Synthesis Toolbox, Robust Control Toolbox, System Identification Toolbox, LMI Control Toolbox, Model Predictive Control Toolbox, Model-Based Calibration Toolbox. Тема 6. Знайомство з програмою Micro-Cap. Призначення та основні можливості середовища Micro-Cap. Тема 7. Моделювання та дослідження аналогових пристроїв у середовищі Micro-Cap. Моделювання та дослідження цифрових пристроїв у середовищі Micro-Cap.
Рекомендована література: 1. Леоненков А.В. Нечеткое моделирование в среде MATLAB и fuzzyTECH. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 736 с. 2. Штовба С.Д. Проектирование нечетких систем средствами MATLAB. - М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 288 с. 3. Дьяконов В. Simulink 4. Специальный справочник. – СПб: Питер, 2002. – 528 с. 4. И.В. Черных. Моделирование электротехнических устройств в MATLAB, SimPowerSystems и Simulink. 1-е издание, 2007 год, 288 стр. 5. В.Ф. Худяков, В.А. Хабузов. Моделирование источников вторичного электропитания в среде MATLAB 7.x: учебное пособие. СПб.: ГУАП, 2008, 332 6. Дж.Дэбни, Т.Харман Simulink 4. Секреты мастерства. Издательство: Бином. Лаборатория знаний, 2003 г. Твердый переплет, 404 стр. ISBN 5-94774-048-6, 0-13-1-017085-2. 7. Курбатова Е.А. MATLAB 7. Самоучитель. Издательство: Вильямс. Год издания: 2005г. 256 стр. ISBN: 5-8459-0904-X 8. А. Сергиенко. Цифровая обработка сигналов (второе издание). СПб, Питер, 2006. - 751 с.: ил. 9. И.Черных. Simulink: среда создания инженерных приложений. Диалог-МИФИ. 2003. 10. Інтернет-ресурси: 11. В.Дьяконов, И.Абраменкова. MATLAB. Обработка сигналов и изображений. Специальный справочник. Питер. 2002 12. С.Герман-Галкин. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0. Корона принт. 2001. 13. Амелина М.А., Амелин С.А. Программа схемотехнического моделирования MicroCap 8.- М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 464 с. Інтернет ресурси 1. https://www.mathworks.com/products/matlab/examples.html 2. http://matlab.exponenta.ru/ 3. http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
Методи і критерії оцінювання: Письмові звіти з практичних робіт, усне опитування (30%), підсумковий контроль (контрольний захід, іспит): письмово усна форма (70%)