Управління науковими проектами

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.M.23
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Інформаційні системи та мережі
Лектор: Професор, професор кафедри ІСМ, д.т.н. Пасічник Володимир Володимирович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - володіння знаннями і розуміння наукових засад організування інформаційного маркетингу та менеджменту, їх вдосконалення; - здатність формувати теоретичні та практичні рішення в управлінні та маркетингу інформації; - здатність використовувати знання та навички щодо проведення збору даних, моделювання відповідних ресурсів і систем при аналізі конкурентоспроможності установи; - здатність застосувати знання та практичні навики аналізу відповідних нормативних документів, чинних стандартів і технічних умов у галузі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Методи аналізу та оптимізації складних систем.
Короткий зміст навчальної програми: Вступ до вимог та наукового проектування. Вимоги та якість і процес виконання проекту. Створення та аналіз зв’язків між вимогами. Розроблення вимог та моделювання. Вимоги та тестування. Поняття про вимоги в області проблем та області рішень. Розроблення систем. Контекст загального процесу: вхідні та похідні вимоги; стратегія перевірки та критерії приймання. Основний процес розроблення вимог: ідеальний світ; розроблення вимог в контексті змін. Інформаційна модель загального процесу розроблення вимог: класи інформації; статус погодження; статус перевірки; статус задоволення вимог; внутрішні пов’язання інформаційної моделі. Процес узгодження. Аналіз та моделювання. Отримання вимог та статус перевірки. Поняття області проблем. Визначення основного процесу. Узгодження вимог з замовником. Аналіз та моделювання: визначення зацікавлених сторін; розроблення сценаріїв використання; визначення меж системи. Отримання вимог: визначення структури; збирання вимог; визначення критеріїв приймання; визначення стратегії перевірки. Проблеми управління процесом розроблення вимог. Управління вимогами в організації замовника: планування, контроль за перебігом виконання робіт, зміни. Управління вимогами в організації постачальника: підготовлення комерційної пропозиції, виконання проекта. Управління вимогами в організації виробника. Планування, контроль за виконанням робіт, зміни. Технологічні пов'язання між роботами проекту. Відображення планування термінів проекту в стандартах та нормативних актах. Порядок змін ієрархічної структури та переліку робіт проекту. Метод критичного шляху. Визначення тривалості робіт проекту. Розрахунок календарного плану проекту та плану управління ним (календарі проекту, контрольні точки). Основні типи та загальні принципи побудови організаційних структур управління проектами. Оргструктури з точки зору системи взаємних стосунків учасників проекту. Оргструктури проекту в контексті змісту проекту. Порівняльні характеристики та сучасні тенденції розвитку оргструктур управління проектом. Вимоги до керівника та персоналу проекту. Моделі розвитку команди проекту. Відповідальності в проекті та їх розподіл. Формування матриці відповідальності. Планування створення високоефективних проектних команд. Проектний документ. Оцінювання результатів експертизи наукового проекту. Документи про проведення наукової експертизи проекту. Документи про набутий досвід. Національні асоціація управління проектами. Сертифікація IPMA.
Рекомендована література: 1. Катренко А.В. Управління ІТ-проектами. – Львів: Новий світ – 2000, 2011. 2. Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації. – Львів: Новий світ – 2000, 2004. 3. Халл Э., Джексон К., Дик Д. Разработка и управлене требованиями. М.: Telelogic, 2005. 4. Руководство к своду знаний по управлению проектами. Американский национальный стандарт ANSI/PMI 99-001-2004. – Project Management Institute, 2004. 5. Современные методы управления портфелем проектов и офис управления проектами. Максимизация ROI. М.: PM Solutions Soft Systems, 2004.
Методи і критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) підсумковий контроль (контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)