Педагогічний практикум

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.10
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Електронні засоби інформаційно-комп'ютерних технологій
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання:

Педагогічний практикум

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.11
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання:

Педагогічний практикум

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.12
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Телекомунікації
Лектор: д.т.н., професор, завідувач кафедри телекомунікацій Климаш Михайло Миколайович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: - Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; - Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики; - Здатність демонструвати розуміння основних засад охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Професійна педагогіка
Короткий зміст навчальної програми: У межах дисципліни розглядаються ключові засади організації освітнього процесу в університеті; основні форми організації навчання в університеті; ключові засади контролю результатів навчання студентів в університеті; основні засади проведення навчальних занять (лекційних, практичних, лабораторних занять), формує вміння аналізувати, синтезувати та подавати знання у зрозумілій для студентів формі. Дисципліна «Педагогічний практикум» належить до переліку обов’язкових навчальних дисциплін, що пропонуються в рамках циклу професійної підготовки аспірантів зі спеціальності «Телекомунікації та радіотехніка» Метою викладання дисципліни є поглиблення у аспірантів теоретичних знань щодо класичних та сучасних методико - методологічних засад освітньої та педагогічної діяльності, формування у них компетентностей щодо розв’язання комплексних проблем професійно- педагогічного характеру, поглиблення теоретичної, загально університетської та фахової підготовки, а також розвиток психолого-педагогічних здібностей.
Рекомендована література: 1. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко. – К.: Знання-Прес, 2003. – С.45-49. 2. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник. / А.І. Кузьмінський, В.Л. Омеляненко – К.: Знання, 2006. – С.9-13. 3. Лозова В. І., Троцко Г. В. Теоретичні основи виховання і навчання. / В.І. Лозова, Г.В. Троцко. – Xарків: “ОВС”, 2012. – 287 с. 4. Мойсеюк Н. Є Педагогіка : навчальний посібник / Н. Є. Мойсеюк. – 5-те вид., доп. і перероб. – Київ : [б. в.], 2009. – 656 с. 5. Пальчевський С.С. Педагогіка: навч. посіб. /С.С. Пальчевський. -К.: Каравела, 2007. - 576 с. 6. Педагогіка: навч. посіб./Н.П.Волкова. – 4-те вид., стереотип. – К.:Академвидав, 2012. – 616 с. – (Серія «Альма-матер») 7. Педагогіка: Навчальний посібник / Галузяк В.М., Сметанський М.І., Шахов В.І. - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2012. – С. 8-24. 8. Омеляненко, В.Л. Теорія і методика виховання: навч. посіб. / В. Л. Омеляненко, А. І. Кузьмінський. – К. : Знання, 2008. – 415с. 9. Пагута Т.І. Теорія навчання (Дидактика): метод, рекомендації [для викл. і студ. вищ. пед. навч. закл.] / Т.І. Пагута. - Рівне: Тетіс, 2000. - 45 с. 10. Полякова Г.А. Педагогіка: навчальний посібник / Г.А.Полякова,Т.А.Борова. - X.: Вид. «ІНЖЕК», 2011. - 368 с. 11. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник. / М.М. Фіцула. – К.: «Академвидав», 2005.- С.9-24. 12. Ягупов В.В. Педагогіка: Навчальний посібник. /В.В. Ягупов. – К.: Либідь, 2003. – С.11-25.
Методи і критерії оцінювання: 1. Тестове опитування теоретичного матеріалу (40%) 2. Практичні заняття (30 %) 3. Самостійна робота (30 %)

Педагогічний практикум

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.13
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теоретична радіотехніка та радіовимірювання
Лектор:
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання:
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни:
Короткий зміст навчальної програми:
Рекомендована література:
Методи і критерії оцінювання:

Педагогічний практикум

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.14
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Фотоніка
Лектор: д.т.н., проф. Бобицький Ярослав Васильович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні: – знати: • основи педагогіки, її поняття і категорії з використовуванням їх у професійній діяльності; • взаємозв’язок педагогіки з іншими науками; • основні методи наукової педагогіки; • основні педагогічні технології і моделі виховання. – вміти: • грамотно використовувати педагогічні навички в дискусіях і розв’язку проблемних питань; • оволодіти навиками чіткого формулювання завдань та висновків, диференціації схожих термінів; • володіти поняттями щодо структури, завдань і цілей навчальної діяльності, особливостей засвоєння знань, умінь і навиків (віковий аспект, інноваційні технології навчання); • володіти постановкою проблемних питань за темою; • самостійно виявляти закономірності взаємозв’язку процесів виховання, навчання; • знати основні підходи до виховання, їх функції, моделі та методи; • ставити й вирішувати складні інженерні задачі.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - пререквізити: - кореквізити: основи фотоніки.
Короткий зміст навчальної програми: Сутність педагогіки як науки. Ступені розвитку людського суспільства. Виховання як суспільна функція. Базові категорії педагогіки: «розвиток», «виховання». Поняття «освіта» Зв’язок педагогіки з іншими науками. Педагогіка у своєму розвитку тісно пов'язана з філософією, етикою, психологією, соціологією, гігієною, історією й опирається на їхній закономірності. Потреба передачі соціального досвіду. Виховання як учень-родина-школа. Учитель і суспільство. Педагогічні поняття: професія, схильність, навички, педагогічна майстерність. Освітня система. Педагогічні поняття: система освіти, принципи освіти, дошкільна освіта і виховання, загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, вища освіта, позашкільна освіта і виховання. Колектив і особистість. Педагогічні поняття: колектив, первинний колектив, тимчасовий колектив, актив, органи самоврядування, лідер, перспектива розвитку колективу, стадії розвитку колективу, функції колективу, функції колективу.
Рекомендована література: 1. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі. – К.: 2003. 2. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І., Вовк Л.П. Педагогіка: завдання і ситуації. Практикум. – К.: Знання-Прес, 2006. – 423 с. 3. Корсак К.В. Освіта, суспільство, людина в XXI столітті: інтегрально-філософський аналіз: Монографія. – К.: Вид-во НДПУ ім. М.Гоголя, 2004. – 224 с. 4. Найдьонов І.М. Європейський вибір української вищої освіти // Персонал. – 2005. – № 2. 5. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Академія, 2001. – 576 с. 6. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. – К., 2002. – 528с. 7. Щербань П.М. Прикладна педагогіка. – К.: Вища школа, 2002.
Методи і критерії оцінювання: - поточний контроль (30%): звіти з практичних занять; - підсумковий контроль (70%): залік.