Методи оптимізації телекомунікаційних та радіоелектронних пристроїв та систем

Спеціальність: Телекомунікації та радіотехніка
Код дисципліни: 8.172.00.O.15
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Радіоелектронні пристрої та системи
Лектор: д.т.н., професор, професор кафедри РЕПС Шаповалов Юрій Іванович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: В результаті вивчення дисципліни аспірант повинен знати: - методи лінійного та нелінійного програмування; - методи статистичних рішень, оцінювання параметрів та фільтрація сигналів; - методи теорії масового обслуговування; - ітеративні методи пошуку оптимізації; - теорію та методи статистичних ігор.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Сучасні комп'ютерні засоби дослідження радіоелектронних пристроїв та систем
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1. Вступ. Постановки задачі оптимізації. Тема 2. Методи одномірного пошуку. Тема 3. Методи багатомірного пошуку мінімуму. Тема 4. Статистичні методи пошуку. Тема 5. Задача лінійного програмування. Тема 6. Дискретна оптимізація. Тема 7. Векторна оптимізація. Тема 8. Формування функції цілі у задачах оптимізації пристроїв та систем
Рекомендована література: 1. Алексеев О.В. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств: Учеб. пособие для вузов/ Алексеев О.В., Головко A.A., Пивоваров И.Ю. и др. Под ред. О.В.Алексеева. М.: Высш. шк., 2000. 473 с. 2. Амелина М.А., Амелин С.А. Программа схемотехнического моделирования MicroCap 8.- М.: Горячая линия – Телеком, 2007. – 464 с. 3. Антипенский Р.В. Схемотехническое проектирование и моделирование радиоэлектронных устройств / Р.В. Антипенский, А.Г. Фадин // М.: Техносфера, 2007. - 128 с. 4. Аттетков А.В., Галкин С.В., Зарубин В.С. Методы оптимизации. Учеб. для вузов / А.В. Аттетков, С.В. Галкин, В.С.Зарубин; Под ред. B.C. Зарубина, А. П. Крищенко. - 2-е изд., стереотип. - М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003. - 440 с. 5. Ашманов С.А. Линейное програмирование / С.А. Ашманов. – М.: Наука. Главная редакция физико- математической литературы, 1981.- 340с. 6. Дьяконов. В.П. MATLAB 7.*/R2006/R2007: Самоучитель / В. П. Дьяконов. – М.:ДМК Пресс,2008.– 768 с. 7. Дьяконов В. П. Mathematica 5.1/5.2/6. Программирование и математические вычисления / В. П. Дьяконов. – М. : ДМК Пресс, 2008. – 576 с. 8. Ильин В.Н. Автоматизация схемотехнического проектирования. Учеб. пособие для вузов/В.Н. Ильин, В.Т. Фролкин, А.И. Бутко и др.; Под ред. В.Н. Ильина.— М.: Радио и связь, 1987. — 368 с: ил. Інтернет ресурси 1. https://www.mathworks.com/products/matlab/examples.html 2. http://matlab.exponenta.ru/ 3. http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
Методи і критерії оцінювання: Письмові звіти з практичних робіт Підсумковий контроль: 60% письмова частина, 40% практична частина